As­si­sten­ten føl­ger Ol­sen ud af DBU

BT - - SPORTEN - FAR­VEL Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

Når Mor­ten Ol­sen for­la­der job­bet som dansk fod­bold­land­stræ­ner i 2016, føl­ger hans as­si­stent, Pe­ter Bon­de, trop.

» Når vi nu for­hå­bent­lig har væ­ret til EM i Frank­rig, er det og­så slut for mit ved­kom­men­de. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­det, « si­ger Pe­ter Bon­de og til­fø­jer:

» Jeg har væ­ret an­sat i DBU si­den 2000. Jeg har væ­ret i træ­ner­ud­dan­nel­sen, jeg har væ­ret kvin­deland­stræ­ner, og jeg kom­mer for­hå­bent­lig til min sy­ven­de slut­run­de, hvis man tæl­ler den, jeg hav­de med kvin­delands­hol­det, med. Jeg sy­nes, jeg har op­nå­et fi­ne re­sul­ta­ter, så det må væ­re det, « si­ger Pe­ter Bon­de.

Mens nyhe­den om Mor­ten Ol­sens exit sprang som en bom­be for bå­de DBU- top­pen og of­fent­lig­he­den, var den ik­ke no­gen over­ra­skel­se for hans as­si­stent.

» Jeg vid­ste det godt, så det er ik­ke no­gen over­ra­skel­se for mig. Vi snak­ker hver dag og i den se­ne­re tid om alt mu­ligt an­det og­så, « for­tæl­ler Pe­ter Bon­de. Hvor læn­ge har du kendt til det? » Vi har talt om det et styk­ke tid, men jeg kan ik­ke si­ge hvor læn­ge. «

Fo­kus på kva­li­fi­ka­tio­nen

57- åri­ge Pe­ter Bon­de en­der med at ha­ve væ­ret as­si­stent un­der Mor­ten Ol­sen i præ­cis 10 år, når EM i 2016 er for­bi. Der­for hæn­ger de to træ­ne­res be­slut­ning selv­føl­ge­lig sam­men.

» Ja, det hæn­ger sam­men, men det hæn­ger og­så sam­men med, at nu er jeg jo en ung mand i for­hold til Mor­ten Ol­sen, så jeg skal ud at la­ve no­get an­det i fod­bold­ver­de­nen. Jeg har dog ik­ke gjort mig så man­ge tan­ker om det end­nu, da fo­kus er på kva­li­fi­ka­tio­nen til EM, « si­ger han.

Mor­ten Ol­sens og Pe­ter Bon­des ud­mel­din­ger kom­mer på et tids­punkt, hvor kon­flik­ten mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen sta­dig ik­ke er løst. Pe­ter Bon­de vil ik­ke ud­ta­le sig om Mor­ten Ol­sens be­væg­grun­de, og i for­hold til hans egen be­slut­ning si­ger han, at kon­flik­ten ik­ke har væ­ret af­gø­ren­de.

» Det har ik­ke væ­ret det, der har væ­ret af­gø­ren­de. Al­ting her i li­vet er en sam­let vur­de­ring af plus­ser og mi­nus­ser. Der er ik­ke nog­le en­kelt­stå­en­de ting, som har væ­ret af­gø­ren­de, « fast­slår han.

Pe­ter Bon­de søg­te for ny­lig stil­lin­gen som DBUs nye ta­len­t­ud­vik­lings­chef, men fik ik­ke job­bet. I ste­det for­la­der han DBU i 2016. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.