Det end­te uvær­digt

BT - - SPORTEN -

DET VAR EN nyhed af de stør­re i fod­bol­dens ver­den, da Mor­ten Ol­sen i går eft er­mid­dag med­del­te, at han stop­per som land­stræ­ner eft er EM i 2016. Det var ik­ke en nyhed i den for­stand, at den var over­ra­sken­de og ufor­ud­si­ge­lig, så­dan som det hav­de væ­ret, hvis han og DBU i en fæl­les er­klæ­ring hav­de for­talt, at de hav­de valgt at for­læn­get for­hol­det.

For i vir­ke­lig­he­den har det i må­neds­vis stå­et gla­s­klart, at Mor­ten Ol­sen se­ne­st ved sit kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2016 var en fær­dig mand i DBU. Desvær­re. For det blev ik­ke den vær­di­ge af­slut­ning, Mor­ten Ol­sen, uan­set hvad man måt­te me­ne om spil­lestil og re­sul­ta­ter, hav­de fortjent. SIG­NA­LER­NE FRA DI­REK­TØR Claus Bret­ton- Mey­er og den nye le­del­se om, at Mor­ten Ol­sen ik­ke skul­le væ­re en del af frem­ti­dens DBU, har væ­ret ty­de­li­ge stort set si­den dag ét. Kort eft er sin til­træ­del­se den 1. marts sid­ste år sag­de Claus Bret­ton- Mey­er til Bør­sen, at en kom­men­de land­stræ­ner skul­le væ­re ’ en yn­gre mo­del’, og da han i eft er­å­ret kort før land­skam­pen mod Ser­bi­en lod trus­len om en fy­rings­sed­del ma­te­ri­a­li­se­re sig mel­lem linjer­ne i et in­ter­view med Po­li­ti­ken brød mod­sæt­nings­for­hol­det mel­lem de to ud i lys lue.

Ik­ke ue­nig­he­den el­ler uven­ska­bet. Ba­re for­skel­lig­he­den. Mod­sæt­nings­for­hol­det mel­lem Mor­ten Ol­sen og det nye DBU i al­min­de­lig­hed og Claus Bret­tonMey­er i sær­de­les­hed. DEN UAFSENDTE IN­VI­TA­TION til årets fod­bold­fest i fe­bru­ar var den kuri­ø­se kul­mi­na­tion på DBUs di­stan­ce­ring af Mor­ten Ol­sen, mens den mang­len­de ind­dra­gel­se af ham i val­get af eli­te- og ta­len­tu­div­klings­che­fer var den me­re pro­ces­su­el­le – men helt kla­re – in­di­ka­tion på, at Mor­ten Ol­sens frem­tid i DBU ik­ke rak­te læn­ge­re ind i frem­ti­den end til hans kon­trak­t­ud­løb i 2016.

I går sag­de Mor­ten Ol­sen sit eget stil­fær­di­ge og fo­re­lø­bi­ge far­vel. Han sat­te et punk­tum 16 må­ne­der frem­me i for­tæl­lin­gen, da han over for pres­sen med bæ­ven­de stem­me off ent­lig­gjor­de sin be­slut­ning, få mi­nut­ter eft er at han hav­de sagt det til for­mand Jesper Møller – og in­den di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er, der sad til for­hand­lin­ger med Spil­ler­for­e­nin­gen – hav­de nå­et at få det at vi­de.

Så­dan hav­de han na­tur­lig­vis al­drig med­delt sit far­vel til det gam­le DBU, hvor han un­der Jim Stjer­ne Han­sens le­del­se og med be­tro­e­de me­d­ar­bej­de­re i al­le kon­to­rer­ne på DBU Al­lé for fi re år si­den sag­de far­vel for før­ste gang, men blev over­talt af spil­ler­ne og sin ar­bejds­gi­ver. Han blev prik­ket på skul­de­ren og bedt om at bli­ve, som han selv for­mu­le­re­de det i går.

Så­dan gjor­de in­gen den­ne gang. In­gen nå­e­de at prik­ke ham på skul­de­ren, og mon ik­ke Mor­ten Ol­sen hav­de for­ud­set, at in­gen hel­ler hav­de gjort det, selv om han hav­de gi­vet dem god tid? FA­STE LÆ­SE­RE VIL vi­de, at jeg i en del år med jæv­ne mel­lem­rum har for­søgt at ar­gu­men­te­re for, at DBU skul­le fi nde en an­den land­stræ­ner end Mor­ten Ol­sen. Sær­ligt eft er at han selv sag­de op, men valg­te at fort­sæt­te i eft er­å­ret 2011.

Jeg har for­søgt at gø­re det med respekt for per­so­nen Mor­ten Ol­sen, for hvor­dan kun­ne jeg an­det over for en mand, der hang i sin fl ot­te lil­la An­der­le­cht- dragt hjem­me på mit bør­ne­væ­rel­se, som spil­le­de på lands­hol­det, in­den jeg blev født, og som al­tid har ud­ført

Mod­sæt­nings­for­hol­det mel­lem land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen og DBU- di­rek­tør Claus Bret­ton- Mey­er ( med ryg­gen til) var stærkt med­vir­ken­de til, at Ol­sens exit fra DBU ef­ter 35 år blev me­re uvær­digt end fortjent. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.