OL­SENS OP- OG NED­T­U­RE

BT - - SPORTEN - Fo­to: Lars Møller Fo­to: AFP Fo­to: Claus Bech

OVER­BLIK

Sø­ren Sor­gen­fri

Mor­ten Ol­sen an­non­ce­re­de i går, at han stop­per som land­stræ­ner ved ud­lø­bet af hans kon­trakt i som­me­ren 2016. Der­med når han 16 år som land­stræ­ner. Her ser vi til­ba­ge på ’ Ol­sen Ban­dens’ stør­ste kup i de før­ste 15 år – dem der gik godt og dem, der gik køk­ken­vej­en.

ssf@ spor­ten. dk Mor­ten Ol­sen med Mi­cha­el Laud­rup som as­si­stent over­tog med suc­ces stum­per­ne af det lands­hold, der fl­op­pe­de fælt ved EM 2000. Dan­mark kva­li­fi­ce­re­de sig til VM 2002 og nå­e­de ot­ten­de­dels­fi­na­ler­ne ef­ter blandt an­det en me­ri­te­ren­de grup­pe­sejr over Frank­rig på 2- 0. Eng­land sat­te dog en stop­per for de rød- hvi­de drøm­me på en regn­våd ba­ne med 0- 3. Mor­ten Ol­sen sik­re­de dra­ma for al­le pen­ge­ne, da lands­hol­det i en episk 2- 2’ er mod Sve­ri­ge i grup­pe­spil­let ved EM klem­te sig vi­de­re på be­kost­ning af Ita­li­en. Desvær­re kol­lap­se­de dan­sker­ne mod Tjek­ki­et i kvart­fi­na­len med 0- 3.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe Ver­dens­mester­ska­ber­ne i 2006 blev uden Dan­mark, der slut­te­de tre­er ef­ter Ukrai­ne og Tyr­ki­et i kval’en, og det blev ik­ke bed­re frem mod EM 2008. Ik­ke mindst skri­ve­bord­s­ne­der­la­get i Par­ken til Sve­ri­ge som føl­ge af en ba­ne­lø­ber har sit eget ær­ger­li­ge ka­pi­tel i hans bog. Det var en suc­ces, at Dan­mark spil­le­de sig vi­de­re til VM i Syd­afri­ka, men Mor­ten Ol­sens ska­des­pla­ge­de gam­le gar­de mag­te­de ik­ke at gå vi­de­re fra et grup­pe­spil med mod­stan­de­re som Ca­mero­un og Ja­pan. Der­med røg Dan­mark for før­ste gang ud et ind­le­den­de grup­pe­spil ved et VM. Dan­mark hav­ne­de i ’ Dø­de­ns Grup­pe’, men gjor­de en hæ­der­lig fi­gur med en sejr over Hol­land. Et bit­tert 2- 3- ne­der­lag til Portu­gal luk­ke­de luf­ten ud af de dan­ske håb, og den ef­ter­føl­gen­de kval- tur­ne­ring. For Dan­mark kom hel­ler ik­ke med til VM 2014, hvor­for det er al­fa og om­e­ga, at Dan­mark får bil­let til EM 2016, hvis Mor­ten Ol­sens sam­le­de kon­klu­sion skal væ­re god­kendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.