DEN BÆ­REN­DE VÆG PEL­LE­GRI­NIS Når Ju­ven­tus i af­ten mø­der Dort­mund, ven­ter der et mø­de med nog­le af Eu­ro­pas mest spek­taku­læ­re fans PUNK­TUM?

BT - - SPORTEN - FY­RINGS­TRU­ET Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

CHAM­PIONS LE­AGUE

» Det er action, action, action. Det hæn­ger sam­men med Dort­munds spil­lestil, « fort­sæt­ter han. godt vær­di­en af de­res brand og gi­ver den lidt ek­stra på den sto­re sce­ne, « si­ger Flem­m­ing Povls­en.

Og­så ty­sker­nes træ­ner Jür­gen Kl­opp for­ven­ter en af­ten, der kan by­de på tysk magi.

» Det er en helt spe­ci­el ba­ne, som kræ­ver sær­li­ge øje­blik­ke. Det er egent­lig det fe­de­ste om­kring den her klub. Jeg har væ­ret her i no­get tid nu, men hver gang du træ­der ind på ba­nen, får du gå­se­hud, « si­ger Dort­mund- træ­ner Jür­gen Kl­opp, der har stå­et i spid­sen si­den 2008.

I Ju­ven­tus- lej­ren ærg­rer man sig over at skul­le und­væ­re di­ri­gen­ten An­drea Pir­lo, der sid­der ude med en ska­de. Til gen­gæld kan ita­li­e­ner­ne fin­de trøst i, at de­res se­ne­ste tre be­søg i Dort­mund er endt med sejr.

Men i af­ten kan de kom­me i stormvejr. Få ste­der i ver­den er op­bak­nin­gen så stor, som den er i Dort­mund.

» Ba­re de tæn­der ly­set på sta­dion for at gø­re rent, kom­mer der jo 20.000 til­sku­e­re, « si­ger Flem­m­ing Povls­en

Det er som om, ryn­ker­ne er dy­be­re i pan­den på 61- åri­ge Ma­nu­el Pel­le­gri­ni.

Og med god grund. Den ru­ti­ne­re­de ma­na­ger står li­ge nu og sva­jer i Ci­ty- kar­ri­e­rens stør­ste stormvejr med trus­ler om en fo­re­stå­en­de fy­ring svir­ren­de rundt i den bri­ti­ske pres­se. Med af­te­nens Cham­pions Le­ague- op­gør mod FC Bar­ce­lo­na som af­gø­rel­sens ti­me.

I we­e­ken­den tab­te klub­ben end­nu et skridt i mester­skabs­kam­pen med et ne­der­lag til Burn­ley, og der­med er fod­bol­dens fi­ne­ste klub­tur­ne­ring sid­ste chan­ce for et tro­fæ for den stor­sat­sen­de gi­gant.

» Hol­det er ener­gi­for­ladt. Det lig­ner, de ik­ke gi­der at lø­be. De har rig­tig man­ge ’ gam­le’ spil­le­re og in­gen ba­lan­ce på hol­det. De har brug for nye idéer, « me­ner Mikkel Bi­s­choff.

En­der det med en exit i af­ten, vil det væ­re end­nu en lus­sing til den ny­ri­ge klub, der hungrer ef­ter eu­ro­pæ­isk suc­ces.

» Jeg sy­nes, de er for nai­ve, når de spil­ler i Eu­ro­pa. De spil­ler med to an­gri­be­re, og de­res midt­ba­ne be­skyt­ter ik­ke de­res for­svar. Det er en naiv spil­lestil. I Pre­mi­er Le­ague er de vant til at ha­ve bol­den he­le ti­den, men når de så spil­ler mod et hold som Bar­ce­lo­na, kan de ik­ke om­stil­le sig. Jeg tror ik­ke, der er man­ge, der tror på, de går vi­de­re, « vur­de­rer Mikkel Bi­s­choff.

Der ven­ter et in­fer­no for Ju­ven­tus’ spil­le­re i af­ten, når de be­sø­ger Dort­munds be­ryg­te­de hjem­me­ba­ne.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.