Snu jy­ske ræ­ve

Her­ning var eff ek­tiv i po­wer­play og tog før­ste stik

BT - - SPORTEN - Fo­to: Jan Kors­gaard

ME­TAL­LIGA­EN, 1. SE­MI­FI­NA­LE fi ght vandt uld­jy­der­ne 4- 2 over Es­b­jerg Ener­gy og slap for at skul­le jag­te som i kvart­fi na­len mod Rung­sted, hvor de tab­te de før­ste to kam­pe.

Beg­ge hold vi­ste off en­si­ve kva­li­te­ter i en kamp, hvor tre Her­ning­mål i po­wer­play blev af­gø­ren­de.

» Vi var klart bedst i fem mod fem. Dér hav­de de ik­ke no­get at kom­me eft er. Vi skal fort­sæt­te med det, vi gjor­de i dag. Der er me­get, vi kan ta­ge med, « si­ger Es­b­jerg- ba­ck­en Kasper Jensen in­den kamp to på fre­dag.

Stormen fra Vester­ha­vet blæ­ste ind over Kvik Ho­ck­ey Are­na i før­ste pe­ri­o­de med vind­stød i or­kanstyr­ke, og Es­b­jerg Ener­gy tog en fortjent 2- 1 fø­ring, selv om Blue Fox fi k en lyn­s­tart med scor­ing i an­det mi­nut, hvor Mat­hi­as Møl­gaard ele­gant kør­te he­le vej­en fra egen zo­ne og ud­spil­le­de Yuta­ka Fuku­fuji.

Ven­de­punkt

Es­b­jerg- ba­ck­en Anders Krogs­gaards fem mi­nut­ters straf plus game mi­scon­duct for en check­ing to the he­ad på Ras­mus Nielsen i pe­ri­o­den ko­ste­de to mål og blev et ven­de­punkt.

Med 38 se­kun­ders mel­lem­rum score­de ræ­ve­ne to gan­ge i po­wer­play, først ved liga­ens bed­ste dan­ske spil­ler, Da­ni­el Nielsen, der­eft er ved Lou Di­ck­en­son.

Ras­mus Nielsen så ik­ke Anders Krogs­gaard, som kom fra den blin­de vin­kel, og gik grog­gy i isen eft er at væ­re ramt hårdt af Es­b­jerg- spil­le­rens skul­der.

I Her­ning- bok­sen blev han til­set af Her­nings og lands­hol­dets læ­ge, Per Albæk, og kort eft er var han til­ba­ge. Hjer­ne­rystel­se el­ler ej. Ba­de­bil­let­ten til Krogs­gaard var i or­den.

Dom­mer­duo­en Jan Bi­gum og Jacob Grum­sen fort­sat­te den fl ot­te stil fra kvart­fi na­ler­ne.

Jacob Grum­sen blev midt i tred­je pe­ri­o­de ramt på øret af et skud på en sty­ring ud mod ban­den bag må­let fra Yuta­ka Fuku­fuji.

Det så vold­somt ud, men eft er at ha­ve sun­det sig i om­klæd­nings­rum­met nog­le mi­nut­ter, hvor Jan Bi­gum døm­te ale­ne, var han til­ba­ge på ba­nen. Dom­me­re er og­så hår­de hunde.

Her­nings fj er­de mål var det tred­je i po­wer­play og blev sig­ne­ret Kasper Degn i be­gyn­del­sen af tred­je pe­ri­o­de.

Sik­ke et held, at han midt i sæ­so- nen fi k lyst til at spil­le ho­ck­ey igen eft er kar­ri­e­re­stop­pet i Aal­borg. Han har væ­ret en ge­vinst for barn­dom­s­klub­ben.

Blue Fox har op gen­nem åre­ne haft et godt greb om den ve­stjy­ske ar­vefj en­de. Fem gan­ge på seks år mød­tes de så­le­des i fi na­len i 90’ er­ne med fi re midtjy­ske sej­re. Og de slog da og­så ener­gi­dren­ge­ne al­le fi re gan­ge i grund­se­ri­en i den­ne sæ­son.

Kom stærkt igen

I SE Are­na var vin­der­hol­det fra Søn­derjy­ske og­så bag­ud, men fi k vendt bil­le­det.

Ro­bin Berg­man brag­te Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks på 1- 0 i an­den pe­ri­o­de, men to po­wer­play­mål i tred­je ved War­ren Pe­ters og Pa­tri­ck As­se­lin gav de for­sva­ren­de dan­ske me­stre den per­fek­te start på se­mi­fi - na­le­se­ri­en.

» Det var godt de­fen­sivt ar­bej­de at hol­de Fre­de­riks­havn ne­de på 15 skud i 60 mi­nut­ter, « si­ger Søn­derjy­skes sport­s­chef, Sø­ren Sto­ck­fi sch.

» Det blev den in­ten­se fi ght, vi hav­de ven­tet, og vi spil­le­de med stor tå­l­mo­dig­hed og tro på eg­ne ev­ner. «

Her­ning- spil­ler­ne hav­de grund til at jub­le ef­ter sej­ren i den før­ste se­mi­fi­na­le mod Es­b­jerg. En ny du­el ven­ter fre­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.