Fryg­ter at en­de som ring­vrag

24- åri­ge Chris Bor­lands be­slut­ning om at stop­pe kar­ri­e­ren ef­ter blot en sæ­son i NFL ska­ber for­ny­et fo­kus på det far­li­ge ved ame­ri­kansk fod­bold

BT - - SPORTEN - KAR­RI­E­RE­STOP Jep­pe Dong Abra­ham­sen jeab@ spor­ten. dk

Da Chris Bor­land en­tre­re­de NFL i sid­ste sæ­son, ske­te det med et brag, der i voldsom­hed var at sam­men­lig­ne med de bruta­le ta­ck­lin­ger, li­ne­ba­ck­e­ren ram­te si­ne mod­stan­de­re med.

I de 14 kam­pe, den nu 24- åri­ge Chris Bor­land spil­le­de for San Fran­ci­sco 49ers, hvoraf de ot­te var som star­ter, no­te­re­de han sig for 108 ta­ck­lin­ger. Et uhørt højt an­tal, som og­så før­te til, at han modt­og én stem­me, da årets de­fen­si­ve første­års­spil­ler skul­le kå­res ef­ter sæ­so­nen.

Men fle­re bli­ver det ik­ke til. I går for­lod Chris Bor­land sce­nen ef­ter kun én sæ­son med et end­nu stør­re brag, der ef­ter­lod NFL- ver­de­nen i gra­nat­chok og med rin­gen for ører­ne. For hvor­for væl­ger et ungt stjer­ne­frø at ven­de ryg­gen til en gl­or­vær­dig kar­ri­e­re, næ­sten in­den den er be­gyndt? Hvor­for si­ger han far­vel til mil­li­o­ner af dol­lar, når han iføl­ge ham selv er i sit livs form?

Sva­ret er en­kelt. Chris Bor­land er ban­ge. Ban­ge for, at de man­ge slag til ho­ve­d­et, han hav­de ud­sigt til som kom­pro­mis­løs ta­ck­le­ma­ski­ne, vil­le gø­re ham til et ring­vrag, der li­der af alzhei­mers, de­mens, de­pres­sion el­ler ALS.

» Jeg vil ær­ligt talt ba­re gø­re, hvad der er bedst for mit hel­bred. Ud fra hvad jeg har re­sear­chet mig frem til og op­le­vet, er det ik­ke det værd, « be­grun­de­de Chris Bor­land sit kar­ri­e­re­stop over for ESPN.

» Jeg tænk­te ba­re: ’ Hvad er det, jeg la­ver? Er det så­dan, at jeg vil le­ve mit vok­sen­liv? Ban­ke mit ho­ved ( ind i an­dre, red.)? Især med dét jeg ved og har lært om­kring fa­ren ved det?’, « til­fø­je­de han.

Bor­lands be­slut­ning om at indstil­le kar­ri­e­ren af hen­syn til sit frem­ti­di­ge hel­bred

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.