’’

BT - - SPORTEN - Chris Bor­land

Jeg vil ær­ligt talt ba­re gø­re, hvad der er bedst for mit hel­bred

ram­mer et ømt punkt i NFL. Li­ga­en er de se­ne­ste år ble­vet kri­ti­se­ret for ik­ke at ta­ge den uomt­vi­ste­li­ge fa­re ved at spil­le foot­ball al­vor­lig, ef­ter­hån­den som for­ske­re har kæ­det hjer­ne­li­del­sen Chro­nic Trau­ma­tic En­cep­ha­l­o­pat­hy ( CTE), der op­står ef­ter gen­ta­gen­de slag til ho­ve­d­et, sam­men med spil­let. En un­der­sø­gel­se fra Bo­ston Uni­ver­si­ty kon­klu­de­re­de i ef­ter­å­ret 2014, at der ud af 79 un­der­søg­te, af­dø­de NFL- spil­le­re. blev kon­sta­te­ret tegn på CTE hos 76. Læg der­til, at NFL er gen­stand for et kol­lek­tivt søgs­mål af over 5.000 tid­li­ge­re spil­le­re, der kræ­ver er­stat­ning af li­ga­en for de ho­ved­ska­der, de har på­dra­get sig. Der blev i 2013 ind­gå­et et for­lig, da NFL gik med til at bi­dra­ge med knap 5,4 mia. kr. til læ­ge­hjælp til om­kring 18.000 eks­spil­le­re. For­li­get blev dog af­vist af en dom­mer i fe­bru­ar i år, da hun men­te, be­lø­bet var for lil­le.

Skel­sæt­ten­de øje­blik

Det skal si­ges, at NFL har æn­dret reg­ler­ne for at gø­re spil­let sik­re­re for spil­ler­ne, men det har ik­ke hindret pro­mi­nen­te nav­ne med præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma i spid­sen i at si­ge, at de ik­ke vil­le væ­re tryg­ge ved at la­de de­res børn spil­le foot­ball. En me­nings­må­ling fo­re­ta­get af NBC News og Wall Stre­et Jour­nal vi­ste des­u­den, at 40 pro­cent af ame­ri­ka­ne­re vil op­for­dre de­res barn til at dyr­ke en an­den sport end foot­ball på grund af ri­si­ko­en for at ud­vik­le hjer­neska­der.

Der­for mar­ke­rer Bor­lands exit et skel­sæt­ten­de øje­blik i NFL- hi­sto­ri­en, me­ner Sports Il­lu­stra­teds velanskrev­ne skri­bent Pe­ter King.

» Foot­ball for­svin­der ik­ke, men at ba­ga­tel­li­se­re en skin­nen­de stjer­nes kar­ri­e­re­stop i en al­der af 24 år, for­di han fryg­ter, hvad spil­let vil gø­re ved ham, er en fejl­ta­gel­se, « skri­ver Pe­ter King på Twit­ter.

Det er tred­je gang in­den for to uger, at en pro­mi­nent NFL­spil­ler indstil­ler kar­ri­e­ren i en ung al­der. Den 26- åri­ge quar­ter­ba­ck Ja­ke Lo­ck­er, der i 2010 blev valgt i før­ste run­de af draf­ten, be­grun­de­de sit far­vel med, at han ik­ke læn­ge­re brænd­te nok for foot­ball, mens den 27- åri­ge li­ne­ba­ck­er Ja­son Wo­rilds øn­ske­de at de­di­ke­re sit liv til Je­hovas Vid­ner, selv om han som ef­ter­trag­tet kon­trakt­fri spil­ler stod til at sco­re kas­sen.

For Chris Bor­land var pen­ge­ne li­ge­gyl­di­ge. For ham var ta­le­må­den om ’ at dø med støv­ler­ne på’ non­sens. I ste­det var fryg­ten li­ge præ­cis så stor, at den gav ham mo­det til at hand­le ’ pro­ak­tivt’, som han sag­de:

» Jeg er be­kym­ret for, at det er for sent at stop­pe, hvis man ven­ter, til man har symp­to­mer. Jeg øn­sker ik­ke at få no­gen neu­ro­lo­gi­ske syg­dom­me el­ler at dø yn­gre, end jeg el­lers vil­le ha­ve gjort. «

San Fran­ci­sco 49ers’ 24- åri­ge Chris Bor­land ( i hvidt) i færd med det, han var bedst til: at ta­ck­le mod­stan­der­ne. En spids­kom­pe­ten­ce, der dog gjor­de ham sår­bar over for ho­ved­ska­der og der­for og­så var den pri­mæ­re år­sag til, at han nu indstil­ler kar­ri­e­ren. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.