Thor­b­jørn Ole­sen øj­ner co­me­ba­ck

Den dan­ske gol­f­spil­ler kan be­gyn­de at træ­ne igen om tre uger ef­ter sin ope­ra­tion i hån­den

BT - - SPORTEN - OP­TI­MIS­ME Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Den dan­ske gol­f­stjer­ne Thor­b­jørn Ole­sen har få­et en skidt be­gyn­del­se på 2015. Men nu lys­ner det.

I hvert fald går det i den rig­ti­ge ret­ning med genop­træ­nin­gen af ven­stre hånd, som blev ope­re­ret i be­gyn­del­sen af fe­bru­ar.

» Om tre uger reg­ner jeg med at kun­ne be­gyn­de at slå bol­de igen, « si­ger 25- åri­ge Gol­f­spil­ler Thor­b­jørn Ole­sen har få­et en ma­re­ridts­ag­tig be­gyn­del­se på 2015, men be­gyn­der at træ­ne igen om tre uger. Fo­to: Hen­ning Bag­ger Thor­b­jørn Ole­sen, der har måt­tet nø­jes med at lø­be og træ­ne ben i de se­ne­ste uger.

» Det har væ­ret hårdt men­talt den se­ne­ste må­neds tid, « for­tæl­ler Ole­sen, der blev ver­den­skendt med sin sjet­te­plads ved ma­jor- tur­ne­rin­gen US Ma­sters i 2013.

Si­den har kar­ri­e­re­kur­ven væ­ret no­get usta­bil.

Thor­b­jørn Ole­sen hav­de en ro­det 2014- sæ­son, da sats­nin­gen på den ame­ri­kan­ske PGA- Tour re­sul­tat­mæs­sigt blev en fi­a­sko. Der­for skul­le 2015 væ­re en ny og frisk be­gyn­del­se, der skul­le sky­de Thor­b­jørn Ole­sen til­ba­ge mod top­pen fra den øje­blik­ke­li­ge ran­ge­ring som num­mer 100 i ver­den.

Med det in men­te ram­te se­neska­den på det vær­st tæn­ke­li­ge tids­punkt.

» Det er en rig­tig ke­de­lig be­gyn­del­se på året. Jeg føl­te egent­lig, det gik godt med træ­nin­gen før den før­ste tur­ne­ring i år. Men så en uge før den før­ste tur­ne­ring be­gynd­te hån­den at gø­re lidt ondt, « for­kla­rer Ole­sen, der al­li­ge­vel fort­sat­te med at spil­le.

Fi­re tur­ne­rin­ger se­ne­re stod det klart, at en ope­ra­tion var nød­ven­ding.

Fo­ku­se­rer på rang­liste­hop

US Ma­sters i april er af­skre­vet, men Thor­b­jørn Ole­sen be­va­rer op­ti­mis­men. I ef­ter­å­ret fik han sin før­ste tur­ne­rings­sejr i to år, da det blev til tri­umf ved ISPS Han­da Perth In­ter­na­tio­nal i Au­stra­li­en. Det skal føl­ges op i 2015.

» Jeg har klart et mål om at vin­de i 2015 igen. Men rang­liste­mæs­sigt er jeg kom­met

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.