Drøm­men le­ver

Pro­mo­tor Kal­le Sau­er­land vil sta­dig lok­ke Mikkel Kes­sler ud af pen­sio­nen

BT - - SPORTEN - Hvad er næ­ste skridt?

BRA­GET I PAR­KEN

Las­se Vø­ge

Kes­slers pro­mo­tor, ty­ske Kal­le Sau­er­land, til BT.

Men vej­en mod drøm­me­kam­pen er ble­vet me­re kom­pli­ce­ret, end Sau­er­land hav­de for­ud­set. Blandt an­det har bok­se­for­bun­det WBA kræ­vet, at Ward går i rin­gen til et ob­liga­to­risk ti­tel­for­svar mod man­den, som Kes­sler tid­li­ge­re har bok­set to dra­be­li­ge kam­pe mod – en­gel­ske Carl Froch.

» Ja, det har selv­føl­ge­lig gjort, at for­hand­lin­ger­ne er gå­et lang­som­me­re, end vi hav­de hå­bet på. Vi må ven­te og se, hvad der sker. Jeg tviv­ler dog – li­ge­som det me­ste af bok­se­in­du­stri­en – på, at Ward mod Froch kom­mer til at ske i den nær­me­ste frem­tid, « si­ger Kal­le Sau­er­land.

Snak­ker jævn­ligt sam­men

I be­gyn­del­sen af fe­bru­ar af­slø­re­de Kal­le Sau­er­land over for BT, at han sam­men med den ame­ri­kan­ske me­di­e­gi­gant HBO og MTG var nå­et til enig­hed om at til­by­de Ward og Kes­sler en re­van­che i Kø­ben­havn. På det tids­punkt føl­te den ty­ske pro­mo­tor sig ’ ret sik­ker på, at det nok skul­le lyk­kes at over­ta­le Ward’. Selv om der end­nu ik­ke er sat nog­le un­der­skrift er i sa­gen, er der fort­sat en varm linje mel­lem Kes­sler- lej­ren og Ward og den­nes nye ma­na­ge­ment- team, Roc Na­tion Sports, der ejes af den ame­ri­kan­ske rap­stjer­ne Jay Z. » Vi snak­ker sam­men på jævn­lig ba­sis, men han ( Ward, red.) har et nyt hold om­kring sig, og jeg tror, at de in­ter­nt er i gang med at sæt­te sig nog­le mål. «

» Jeg kan ik­ke li­de at ta­le om sik­ker­he­der. Jeg le­ve­rer mu­lig­he­der, og så er det op til bok­ser­ne at re­a­li­se­re dem. Så­dan har det al­tid væ­ret med Mik­kels kar­ri­e­re – be­gyn­den­de med Su­per Six, hvor­eft er vi gav ham mu­lig­he­den for at bli­ve ver­dens­me­ster for fem­te gang i kam­pen mod Ma­gee fulgt op af et mis­lyk­ket for­søg på at for­e­ne bæl­ter­ne i London. «

» Mikkel har sagt, at han vil ha­ve en kamp mod Ward, så der­for for­sø­ger vi at le­ve­re den. Der­eft er er det op til Mikkel at be­sej­re den mand, som man­ge si­ger er den næst­bed­ste fi gh­ter på pla­ne­ten ef­ter Floyd Maywe­at­her. Jeg tror be­stemt, at Mikkel vil væ­re i stand til det. «

» Sam­men med vo­res dan­ske part­ner, Vi­a­sat, fort­sæt­ter vi vo­res drøft el­ser med Wards folk og HBO. «

Mikkel Kes­sler mød­te An­dre Ward i Su­per Six- tur­ne­rin­gen i 2009. Her blev det til et klart ne­der­lag til den dan­ske vikin­ge­kri­ger.

ONS­DAG 18. MARTS 2015

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.