K- for­vir­ring om læ­ge­be­søg

Par­ti­pro­gram­met si­ger ’ ja’ til be­ta­ling for læ­ge­be­søg, men par­ti­top­pen sva­rer ’ nej’ i test

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

BE­TA­LING HOS LÆ­GEN

Kan­di­dat­test af­slø­rer nu og­så for­vir­ring om par­ti­linj­en hos De Kon­ser­va­ti­ve.

Par­tiets for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen, tid­li­ge­re for­mand Lars Bar­fo­ed og po­li­tisk ord­fø­rer Mai Merca­do til­ken­de­gi­ver al­le i Kan­di­dat­te­sten på Al­tin­get. dk, at de er ue­ni­ge i, at det skal ko­ste pen­ge at be­sø­ge læ­gen. Det sam­me gør par­tiets sund­heds­ord­fø­rer Da­ni­el Rug­holm. Men 17 an­dre kon­ser­va­ti­ve kan­di­da­ter sva­rer det stik mod­sat­te. Al­le­re­de før val­get i 2011 var da­væ­ren­de for­mand Lars Bar­fo­ed ude at fo­re­slå be­ta­ling for læ­ge­be­søg som en mu­lig­hed. Da Ven­stre åb­ne­de for bru­ger­be­ta­ling på læ­ge­be­søg i 2013, sag­de Bar­fo­ed:

» Det er dej­ligt at hø­re. Det er no­get, vi har stå­et for læn­ge « . På Sø­ren Pa­pe Poul­sens før­ste lands­råd som for­mand for blot et halvt år si­den vedt­og par­ti­et et par­ti­pro­gram, der be­skri­ver, hvor­dan bru­ger­be­ta­ling kan væ­re med til at øge folks for­stå­el­se for, at vel­færd ko­ster pen­ge.

Men i dis­se da­ge er par­ti­top­pen alt­så plud­se­lig ’ helt ue­nig’ i, at det skal ko­ste pen­ge at gå til læ­gen.

Par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen kan ik­ke for­stå, at der er for­vir­ring om, hvad par­tiets hold­ning er.

» Spør­ger du mig her og nu, så er min hold­ning, at det skal væ­re gra­tis at gå til læ­ge. Vi vil først ha­ve en kommission til at kig­ge på, om vi kan skrue sy­ste­met sam­men på en an­den må­de, « si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Ven­ter på en kommission

Hvad skal den kommission så nå frem til for, at I vil me­ne, at det er en god idé?

» Det går vi ik­ke læn­ge­re ind i, før kom­mis­sio­nen har fær­dig­gjort sit ar­bej­de. Men vi vil sam­let set ik­ke væ­re med til skat­testig­nin­ger, « si­ger Sø­ren Pa­pe Poul­sen.

Er det de 17 an­dre fol­ke­tings­kan­di­da­ter, der har mis­for­stå­et je­res po­li­tik?

Et vist spil­le­rum

» Nej, jeg har det helt af­slap­pet over for kan­di­da­ter, der har en an­den hold­ning. Det er jo ik­ke Sov­jet det her, så der skal væ­re et vist spil­le­rum. Men det skal selv­føl­ge­lig væ­re in­den for ski­ven, « si­ger Pa­pe.

16. marts skrev han så­le­des på Kan­di­dat­te­sten:

» Vi øn­sker at vær­ne om vo­res vel­færds­sam­fund, hvor der er fri og uhin­dret ad­gang til læ­gen. Det skal ik­ke ko­ste no­get. «

Ue­nig el­ler helt ue­nig:

Den kon­ser­va­ti­ve par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen har det fint med, at kon­ser­va­ti­ve kan­di­da­ter har for­skel­li­ge hold­nin­ger, så læn­ge de ba­re ved, at det er fol­ke­tings­grup­pen, der læg­ger linj­en, si­ger han. Fo­to: Ni­els Ahl­mann Ole­sen Sa­mi­na Shah Ru­ne Kristensen Per Løk­ken Mette Thie­sen Ka­ta­ri­na Am­mitzbøll Chri­sti­an Ne­er­gaard Cas­per Strun­ge Bri­git­te K. Jer­kel Sø­ren Van­ting Sø­ren M. Pihl René Da­ni­els­son Ras­mus Jar­lov Pe­der Tør­nq­vist Ma­rie- Louise L. M. F. Hen­rik Sø­ren­sen Dan A. Jør­gen­sen An­ne Han­sen Orla Øster­by Mette Abild­gaard Li­ne V. H. Pe­der­sen Hel­le Bon­ne­sen Lars Bar­fo­ed Tove Vi­de­bæk Per­nil­le Vermund Sø­ren Pa­pe Poul­sen Mai Merca­do Mi­ke Le­g­arth Da­ni­el Rug­holm Anders Jo­hans­son Bri­an Mik­kel­sens be­sva­rel­se er slet­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.