PRAKTIKJAGT I SID­STE ØJE­BLIK ’’

Vi jub­ler, når kre­a­ti­ve ho­ve­d­er tæn­ker nye tan­ker, men glem­mer de hæn­der, som fø­rer ide­er­ne ud i li­vet

BT - - NYHEDER -

Det bur­de væ­re ren lo­gik. Hvis dan­ske virk­som­he­der vil væ­re sik­re på at ha­ve til­stræk­ke­lig med fag­lært ar­bejds­kraft , ik­ke ba­re i mor­gen, men og­så om fem år og om 10, må de på­ta­ge sig an­sva­ret for at ta­ge fl ere lær­lin­ge ind. Det hand­ler om at ud­dan­ne næ­ste ge­ne­ra­tions klo­ge hæn­der. Om at gi­ve sta­fet­ten vi­de­re. DEN OP­GA­VE HAR man­ge virk­som­he­der ta­get på sig, men ba­re ik­ke nok. Og nu blin­ker ad­var­sels­lam­per­ne så kraft igt, at Dansk Industri i den­ne uge be­gynd­te at ru­ske op i ar­bejds­gi­ver­ne for at min­de dem om det vig­ti­ge ud­dan­nel­ses­ansvar. Når virk­som­he­der­ne eft er­ly­ser fag­lært ar­bejds­kraft , har de og­så en for­plig­tel­se til at skaff e prak­tik­plad­ser­ne.

I de kom­men­de må­ne­der ta­ger 40 DI- me­d­ar­bej­de­re kon­takt til 1.000 virk­som­he­der for at få dem til at op­ret­te prak­tik­plad­ser til frem­ti­dens fag­lær­te i in­du­stri­en. Pre­mi­e­ren på kampag­nen ’ Ope­ra­tion prak­tik’ med de før­ste te­le­fo­nopkald fo­re­gik for­an TV- Avi­sens rul­len­de ka­me­ra, På Fa­ce­book for­tal­te Dansk In­du­stris ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kar­sten Dybvad, at han for hver ny prak­tik­plads vil­le stil­le en lil­le le­go­fi gur op som syn­ligt be­vis på ud­byt­tet af kampag­nen. To mi­ni­a­tu­re- hånd­vær­ke­re po­se­re­de på det ledsa­gen­de fo­to. ’ Om et par må­ne­der skul­le de to ger­ne ha­ve få­et en lang ræk­ke kol­le­ger,’ skrev Dybvad.

Ja, mon ik­ke. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at dan­ske virk­som­he­der om få år ri­si­ke­rer at mang­le op mod 30.000 fag­lær­te. Sam­ti­dig står 13.000 un­ge uden prak­tik­plads i en virk­som­hed. Set i det lys er DIs ini­ti­a­tiv bå­de vel­kom­ment og nød­ven­digt. Man kan egent­lig kun un­dre sig over, at der ik­ke er ble­vet hand­let for længst. Og man kan ro­ligt slå fast, at der skal me­re til end en må­ned ved te­le­fo­ner­ne. FOR VIR­KE­LIG­HE­DEN ER, at der er me­get at ret­te op på eft er års ned­slå­en­de for­tæl­ling om er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Ele­ver, læ­re­re og vej­le­de­re vend­te al­le tom­me­len nedad, mens po­li­ti­ke­re i stor stil ig­no­re­re­de ud­dan­nel­ser­ne. Gym­na­si­et var det sto­re hit, hvad en­ten ele­ver­ne var eg­ne­de el­ler ej. I fj or kom så en til­trængt re­form af de for­kætre­de ud­dan­nel­ser, og si­den steg in­ter­es­sen en lil­le smu­le. Men er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne kan sag­tens tå­le me­re optur.

Det har selv­følg­lig ik­ke gjort det nem­me­re, at der har her­sket en vis usik­ker­hed om, hvad vi som na- Hvor­for til­træk­ker Ry­a­nair sig så me­gen op­mærk­som­hed? tion egent­lig skal le­ve af. De kre­a­ti­ve ide­er? De klas­si­ske hånd­værk? Skal ar­bejds­mar­ke­det væ­re ken­de­teg­net ved skod­job, hvor fag­lig­hed og kva­li­tet er band­lyst? Mens vi­densjob­be­ne blev hyl­det, og en un­der­skov af skod­job be­gynd­te at spi­re, har det kne­bet med det lækre spot­light på hånd­værks­fa­ge­ne. NU ER DET dog, som om er­ken­del­sen af, at Dan­mark og­så er et pro­duk­tions­land, er ved at vin­de ind­pas igen. De kre­a­ti­ve ide­er er selv­føl­ge­lig sta­dig vel­kom­ne, men de gør det ik­ke ale­ne, Ide­er­ne skal og­så fø­res ud i li­vet. El­ler som Mat­ti­as Tes­faye, mu­rer og so­ci­al­de­mo­kra­tisk fol­ke­tings­kan­di­dat, har sagt i Po­li­ti­ken: ’ Vi skal er­ken­de, at Dan­marks styr­ke har væ­ret broen mel­lem kre­a­ti­ve hjer­ner og klo­ge hæn­der.’ I DIS­SE DA­GE sid­der et hold DI- an­sat­te og rin­ger rundt til virk­som­he­der og spør­ger, om de ik­ke skul­le ta­ge en elev ind. Det er let nok at hå­ne dem for, at det er i sid­ste øje­blik, at de løft er rø­ret. Let nok at min­de om, at virk­som­he­der, der rå­ber på ve­lud­dan­net ar­bejds­kraft , lig­ger, som de selv har redt. Det rig­ti­ge er at hyl­de et­hvert ini­ti­a­tiv, der skaff er fl ere prak­tik­plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.