Er det en god idé at gi­ve børn helt ned til 3. klas­se ka­rak­te­rer?

BT - - NYHEDER - Peg­gy- Sue Røn­now- Han­sen På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.10 BØRN SKAL VÆ­RE BØRN Er­ling Ja­cob­sen På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 06.49 GIV LÆ­RER­NE KA­RAK­TER Ka­ren Møller Mad­sen På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 07.09 IK­KE ET STORT PRES Maria An­drea­sen Ei­dan På face­bo

Nej

Ja

2.543 stem­mer på bt. dk

HUSK DE SO­CI­A­LE EV­NER Per­son­ligt har jeg en af de dyg­ti­ge ele­ver som barn, men jeg sy­nes fak­tisk ik­ke, det er fair over­for de ele­ver i hen­des klas­se, der kæm­per som ba­re fan­den for at læ­re det sam­me. Ka­rak­te­rer er kun det fag­li­ge. Det kan jo væ­re, de si­den­hen vil no­get so­ci­alt og fun­ge­rer fi nt i so­ci­a­le sam­men­hæn­ge, men det bli­ver de ik­ke be­dømt på. Hvor­når må børn væ­re børn. Vi an­dre lær­te da det he­le uden ka­rak­ter. Det er ge­nind­fø­rel­se af den sor­te sko­le, ik­ke sam­ar­bejds­sko­len. Stop nu. Var det ik­ke en idé at læ­re bør­ne­ne at gi­ve læ­rer­ne ka­rak­te­rer i ste­det. Børn kan sag­tens vur­de­re, om en vok­sen er dyg­tig, in­spi­re­ren­de, vel­for­be­redt, em­pa­tisk, hu­mo­ri­stisk, op­mun­tren­de, om­sorgs­fuld, to­le­rant, selv­kri­tisk, ær­lig og alt det, en dej­lig un­der­vi­ser nu en­gang er. Jeg har få­et ka­rak­ter fra 1. klas­se, og jeg sy­nes ik­ke, at man føl­te sig pres­set den­gang. Når jeg tæn­ker til­ba­ge, sy­nes jeg, at det fak­tisk var me­get godt. Man skul­le gø­re sig fortjent til de ka­rak­te­rer, man fi k.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.