PA­NE­LET

BT - - NYHEDER -

SØ­REN KAJ ANDERSEN Det ty­der ik­ke på, at Ry­a­nair vil ka­ste sig ud i en lang, fag­lig krig med fag­be­væ­gel­sen. Sel­ska­bet vil gå he­le vej­en rent juri­disk. Men er det ik­ke mu­ligt at ope­re­re med ba­se i Kø­ben­havns Luft havn på de­res vil­kår, la­der de ba­re væ­re. Ry­a­nair vil ik­ke få le­ve­ret ser­vi­ces fra per­so­na­let i luft hav­nen som f. eks. check- in, kuff ert­trans­port, tank­ning osv. Der­for hå­ber vi, at Ry­a­nair vil kom­me til for­hand­lings­bor­det og la­ve en overenskomst med os og sik­re lig­hed mel­lem me­d­ar­bej­der­ne.

Det er åben­lyst, at det ik­ke kan hæn­ge sam­men at sæl­ge bil­let­ter på den må­de, Ry­a­nair gør. Det må væ­re på be­kost­ning af no­get an­det. Det tror jeg spil­ler ind i folks be­vidst­hed, når vi og­så har haft an­dre sa­ger på ar­bejds­mar­ke­det om so­ci­al dum­ping.

Ar­bejds­mar­keds­for­sker og lek­tor, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.