JEG SMED MIG N

Fi­eld’s- kun­de stod næ­sten i sk­ud­linj­en, da to grup­per i ban­de­mil­jø­et åb­ne­de ild i shop­ping­cen­te­ret

BT - - NYHEDER - Jesper Vestergaard Lar­sen jvl@ bt. dk Ni­els Pe­der­sen Dor­te Han­sen doh@ bt. dk Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld sodr@ bt. dk

SKY­DE­RI

niep@ bt. dk

Hund­re­de­vis af vid­ner - her­i­blandt æl­dre men­ne­sker og børn - så til, da to grup­per stød­te sam­men ved højlys dag i shop­ping­cen­te­ret Fi­eld’s i går. Tre per­so­ner blev sår­et af skud og kniv­stik. Seks per­so­ner i al­de­ren 19 til 26 år er an­holdt.

Skræm­te bu­tiks­kun­der så til, da to grup­per fra det kø­ben­havn­ske ban­de­mil­jø skød mod hin­an­den i shop­ping­cen­te­ret Fi­eld’s på Ama­ger.

Tre per­so­ner blev sår­et af kniv­stik og skud. Den ene blev skudt i ryg­gen og var i går af­tes sta­dig på ope­ra­tions­bor­det. En an­den blev ramt i ar­men, mens den tred­je kun­ne kla­re sig uden læ­ge­hjælp.

Seks per­so­ner blev i går an­holdt, og fle­re ger­nings­mænd kan væ­re på fri fod.

Kon­fron­ta­tio­nen be­gynd­te, da de to grup­per stød­te på hin­an­den in­de i cen­te­ret.

Vid­ner for­tæl­ler BT, at de to grup­per stod på hver sin eta­ge og råb­te ad hin­an­den.

» Skal vi ord­ne det uden­for, « råb­te en grup­pe, der stod for­an H& M i stu­e­e­ta­gen.

På eta­gen ovenover stod en an­den grup­pe. De be­gynd­te at lø­be frem og til­ba­ge, for­tæl­ler en an­sat i Fit­ness. dk til BT:

» Jeg kan se, at den ene har en pi­stol, så jeg be­der de kun­der, der ser må­ben­de til gen­nem glas­ru­den, om at ryk­ke til­ba­ge og gå læn­ge­re ind i cen­te­ret, « si­ger den an­sat­te.

De fi­re mænd løb her­ef­ter ned til re­stau­ran­t­om­rå­det. Her for­sy­ne­de de sig med ste­ak­k­ni­ve, som de stjal fra bor­de­ne på en restau­rant.

Iføl­ge vid­ner­ne be­stod beg­ge grup­per af yn­gre mænd med an­den et­nisk bag­grund

Chri­sti­an Schultz, der be­sty­rer en mad­bod på før­ste sal i Fi­eld’s, var i gang med at be­tje­ne to kun­der – en æl­dre da­me og en eng­læn­der - da de to grup­per kom lø­ben­de og råb­te ad hin­an­den på ara­bi­sk.

» På den ene si­de af os står to af mæn­de­ne, en af dem har en skru­et­ræk­ker. På den an­den si­de står tre el­ler fi­re an­dre, hvor en af dem har en kniv, og så står de og rå­ber ad hin­an­den. No­get med Kor­a­nen og ’ vi mø­des for­an ho­ve­d­ind­gan­gen, så knep­per vi jer’, og så­dan no­get, « for­tæl­ler han.

Den ene grup­pe un­ge mænd løb mod rul­le­trap­pen op mod øver­ste eta­ge, mens den an­den løb ne­de­nun­der. Men kon­fron­ta­tio­nen mel­lem de to grup­per var langt­fra slut. Kort ef­ter stød­te de to grup­per sam­men igen, den­ne gang i shop­ping­cen­te­rets par­ke­rings­kæl­der.

Op­gør i par­ke­rings­kæl­der

54- åri­ge Hans- Hen­rik hav­de væ­ret ude at hand­le og var ved at fyl­de sin bil med va­rer, da den før­ste grup­pe kom ned i par­ke­rings­kæl­de­ren:

» Jeg ser to per­so­ner kom­me lø­ben­de. De små­gri­ner og er li­ge ved at bli­ve kørt ned af en æl­dre da­me. Hun måt­te brem­se hårdt op for ik­ke at ram­me dem med sin bil. Her­ef­ter lø­ber de ind i en slags blind­g­y­de, hvor de ik­ke kan kom­me læn­ge­re, « si­ger HansHen­rik.

Han øn­sker ik­ke sit ef­ter­navn frem af frygt for re­pres­sa­li­er. bil, der har pro­ble­mer med ud­stød­nin­gen. Men så ly­der der syv- ot­te skud til. De står re­la­tivt tæt på hin­an­den. Der er må­ske ty­ve me­ter imel­lem dem. De før­ste to, der kom lø­ben­de, for­sø­ger at slip­pe væk via en smal pas­sa­ge. Jeg går ud fra, det er dem, der er ble­vet ramt, « si­ger den 54- åri­ge, hvis ef­ter­navn er redaktionen be­kendt.

» Jeg smi­der mig ned på jor­den. Det går op for mig, at jeg hol­der tæt på ind­gan­gen til cen­te­ret, så jeg lø­ber der­hen, mens jeg duk­ker mig for ik­ke at kom­me i sk­ud­linj­en, « si­ger vid­net.

Cho­ke­re­de kun­der

Hen­ne ved dø­ren mø­der han en sik­ker­heds­vagt, og sam­men får de alar­me­ret po­li­ti­et og sør­get for, at an­dre kun­der ik­ke går ned til de­res bi­ler.

» Folk er dybt cho­ke­re­de. Der var børn og bedste­for­æl­dre, « for­tæl­ler vid­net.

Po­li­ti­et var hur­tigt frem­me ved cen­te­ret og gav sig til at fo­re­ta­ge an­hol­del­ser. Iføl­ge øjen­vid­net Chri­stof­fer Nub­be Svens­son fo­re­gik fle­re af an­hol­del­ser­ne un­der stor dra­ma­tik:

» Jeg så to un­ge fy­re, som løb ud fra sy­dind­gan­gen i Fi­eld’s. Den ene af dem løb ind i en blind­g­y­de, hvor han ik­ke kun­ne kom­me væk. Han kom op på et pla­teau. Det så ud som om, han over­ve­je­de at sprin­ge de fem me­ter ned til bund­pla­net, men en­der med ik­ke at gø­re det. Kort ef­ter kom der en per­son ud fra Fi­eld’s, som må ha­ve væ­ret en po­li­ti­mand i ci­vil. Han trak om­gå­en­de sin pi­stol og an­holdt den un­ge mand. Han fik hånd­jern på og blev sat fast til et ge­læn­der, « fort­sæt­ter Chri­stof­fer Nub­be Svens­son.

Den an­den un­ge mand for­søg­te at lø­be ned mod en par­ke­rings­plads.

» Han vir­ke­de lidt for­vir­ret. Da han for­søg­te at lø­be væk, kom der en bil i høj fart. De hav­de pi­sto­ler ud ad vin­du­et og fan­ger den un­ge mand. Jeg går ud fra, at det og­så var po­li­ti­be­tjen­te i ci­vil, « si­ger Chri­stof­fer Nub­be Svens­son.

Tre an­sat­te, der spi­ste frokost på en café over for cen­te­ret, hør­te skud­de­ne og så en tred­je per­son bli­ve an­holdt.

Po­li­ti­et af­spær­re­de Fi­eld’s, og hund­re­de­vis af kun­der kun­ne i fle­re ti­mer ik­ke for­la­de cen­te­ret.

TORS­DAG 19. MARTS 2015

Tre blev sår­et af skud i shop­ping­cen­te­ret Fi­eld’s i Kø­ben­havn ef­ter sku­depi­so­den i går. Po­li­ti­et an­kom til cen­tret i går ved mid­dags­tid, hvor sky­de­ri­et net­op hav­de fun­det sted i par­ke­rings­kæl­de­ren. He­le om­rå­det om­kring ind­købs­cen­te­ret blev spær­ret af i fle­re ti­mer ef­ter­føl­gen­de.

Fo­tos: Uf­fe Weng

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.