ED DA DE SKØD Po­li­ti­et: Et ban­de­op­gør

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 19. MARTS 2015

SKY­DE­RI I FI­ELD’S

Sky­de­ri­et i Fi­eld’s var et op­gør mel­lem to grup­per med re­la­tion til det kø­ben­havn­ske ban­de­mil­jø. Der er mu­lig­vis ta­le om hævn fra en tid­li­ge­re epi­so­de.

Om­kring ti per­so­ner me­nes at ha­ve væ­ret in­vol­ve­ret i ons­da­gens sky­de­ri i Fi­eld’s og de har al­le re­la­tio­ner til det kø­ben­havn­ske ban­de­mil­jø. Det fast­slår vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Lau Thy­ge­sen, der er le­der af ef­ter­forsk­nin­gen.

» De har re­la­tio­ner til nog­le grup­per, men der kan li­ge så godt væ­re ta­le om et in­ter­nt op­gør. Det er ik­ke nød­ven­dig­vis et op­gør mel­lem to ban­der, « si­ger Lau Thy­ge­sen.

Om år­sa­gen til, at de to grup­per stød­te sam­men, si­ger han:

» Der er mu­lig­vis ta­le om hævn fra en tid­li­ge­re epi­so­de. «

Lau Thy­ge­sen øn­sker ik­ke at ud­dy­be, hvil­ken tid­li­ge­re epi­so­de der er ta­le om, li­ge­som han ik­ke øn­sker at ud­dy­be, hvil­ke ban­der de im­pli­ce­re­de har til­knyt­ning til.

Mang­ler det ful­de over­blik

Po­li­ti­et står nu over for et stør­re ud­red­nings­ar­bej­de for at fin­de ud af, hvem der har spil­let hvil­ken rol­le un­der sam­men­stø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.