Ind­van­dre­re skal hur­ti­ge­re i ak­ti­ve­ring

Med sit nye in­te­gra­tions­ud­spil vil re­ge­rin­gen blandt an­det sik­re, at in­gen går pas­si­ve i me­re end fi­re uger

BT - - NYHEDER - Na­ja Dan­da­nell Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF). Ar­kiv­fo­to: Keld Navn­toft

IN­TE­GRA­TION

» Flygt­nin­ge skal ik­ke gø­res til kli­en­ter. «

Så­dan lød den kla­re be­sked fra stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) i nytårs­ta­len, og den mel­ding gen­tog hun ons­dag un­der præ­sen­ta­tio­nen af re­ge­rin­gens nye in­te­gra­tions­ud­spil, ’ Al­le skal bi­dra­ge - flygt­nin­ge og ind­van­dre­re hur­ti­ge­re i be­skæf­ti­gel­se’.

For flygt­nin­ge skal ar­bej­de og bi­dra­ge til sam­fun­det, si­ger Thor­ning og un­der­stre­ger, at ’ vi ik­ke kan fort­sæt­te som hidtil’. Der­for vil re­ge­rin­gen ru­ske vold­somt op i det tre­åri­ge in­te­gra­tions­pro­gram og ind­fø­re mar­kan­te æn­drin­ger. Så­le­des har re­ge­rin­gen en am­bi­tion om, at der skal ska­bes 30.000 fle­re job­for­løb til flygt­nin­ge og ny­dan­ske­re i lø­bet af de næ­ste to år.

» Vi skal sæt­te ind tid­li­ge­re og me­get me­re må­l­ret­tet. Flygt­nin­ge skal ta­ge det ar­bej­de, der er. Hvis man ik­ke kan få et rig­tigt ar­bej­de, skal man yde no­get for den ydel­se, man får, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt og næv­ner nyt­tejob, virk­som­heds­prak­tik og lønt­ilskud som en mu­lig­hed.

For få kom­mer i ar­bej­de

Hun er­ken­der, at det ik­ke er godt nok, at kun en tien­de­del af flygt­nin­ge og ind­van­dre­re er i ar­bej­de el­ler ud­dan­nel­se ef­ter et år i det tre­åri­ge in­te­gra­tions­pro­gram. Og ef­ter fi­re år gæl­der det kun for én ud af tre.

» In­gen skal gå pas­si­ve i me­re end fi­re uger. Del­ta­ger man ik­ke i ak­ti­ve­ring, så bli­ver man truk­ket i sin ydel­se, « si­ger Hel­le Thor­ning- Sch­midt.

Re­ge­rin­gen hå­ber på, at æn­drin­ger­ne kan træ­de i kraft 1. juli i år, og lov­for­sla­get vil der­for med stats­mi­ni­ste­rens ord bli­ve ud­sendt ’ hur­tigt’.

Al­le­re­de i dag vil Fol­ke­tin­gets par­ti­er få en ’ tek­nisk bri­e­fing’ af ind­hol­det af ud­spil­let, som alt­så skal gø­re flygt­nin­ge og ind­van­dre­re til med­bor­ge­re frem for kli­en­ter.

» Vi me­ner ik­ke, at der er no­gen, der bli­ver bed­re stil­let af, at de sid­der pas­sivt hen, og det er hel­ler ik­ke gavn­ligt for sam­fun­det, « lød det fra Hel­le Thor­ning- Sch­midt på pres­se­mø­det.

På trods af, at stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) for­ven­ter, at re­ge­rin­gens net­op frem­lag­te ud­spil kan træ­de i kraft al­le­re­de 1. juli, har in­gen af Fol­ke­tin­gets seks øv­ri­ge par­ti­er ud­trykt udelt støt­te.

Hjælp via må­l­ret­te­de for­løb

Hun un­der­stre­ger, at SF ik­ke vil ind­le­de en hetz mod øst­eu­ro­pæ­er­ne, og at man ik­ke vil fortræn­ge dem fra de­res job. Til gen­gæld fo­re­slår SF re­ge­rin­gen at kort­læg­ge, hvil­ke bran­cher øst­eu­ro­pæ­er­ne har få­et fod­fæ­ste i, og bru­ge de er­fa­rin­ger til at hjæl­pe flygt­nin­ge i ar­bej­de fra før­ste færd ved hjælp af må­l­ret­te­de, skræd­der­sy­e­de træ­nings­for­løb. Ads­purgt hvor­dan det frem­mer in­te­gra­tio­nen at få et job i en bran­che, hvor det er et få­tal af kol­le­ger­ne, der ta­ler dansk, og hvor der ik­ke kræ­ves vi­de­re ud­dan­nel­se, ly­der Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardts svar:

» Det hand­ler om, at man først og frem­mest bli­ver selv­for­sør­gen­de. Og så må vi ind­ret­te dan­skun­der­vis­nin­gen så flek­si­belt, at man kan ha­ve det si­de­lø­ben­de med sit ar­bej­de. For det gi­ver in­gen me­ning, at man ale­ne skal ud på ar­bejds­mar­ke­det, men ar­bejds­fæl­les­ska­bet er en vær­di­fuld in­te­gra­tions­mo­tor. «

Re­ge­rin­gen præ­sen­te­re­de i går sit in­te­gra­tions­ud­spil, der skal få fle­re ind­van­dre­re i ak­ti­ve­ring og nyt­tejob hur­ti­ge­re. Stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt hå­ber på, at det kan træ­de i kraft al­le­re­de fra 1. juli i år. Fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen/ Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.