SF: Flygt­nin­ge skal ha­ve rig­ti­ge job

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

OP­LÆ­RING

Gart­ne­ri­er, land­brug, la­ger­byg­nin­ger, ren­gø­ring.

Al­le­sam­men bran­cher, hvor en stor del af de an­sat­te er øst­eu­ro­pæ­e­re - og bran­cher, som SF fo­re­slår, at man op­træ­ner flygt­nin­ge og an­dre ny­dan­ske­re til, så de kan få fo­den ind på det dan­ske ar­bejds­mar­ked.

For­sla­get kom­mer fra SFs in­te­gra­tions­ord­fø­rer, Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt ( SF) som re­ak­tion på re­ge­rin­gens in­te­gra­tions­ud­spil, der blev præ­sen­te­ret i går:

» Det er ær­ger­ligt, at re­ge­rin­gen stift ret­ter blik­ket mod nyt­tejob og an­dre mu­li­ge støt­te­o­rd­nin­ger. Jeg sy­nes, man skul­le kon­cen­tre­re sig om at sat­se på rig­ti­ge job, « si­ger hun.

Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt hen­vi­ser til, at re­ge­rin­gens plan blandt an­det sig­ter mod at få 30.000 flygt­nin­ge og ind­van­dre­re i job in­den for to år gen­nem nyt­tejob, lønt­ilskud el­ler virk­som­heds­prak­tik.

» Det er vir­ke­lig mær­ke­ligt, at vi har en mas­se øst­eu­ro­pæ­e­re, som på en el­ler an­den må­de har få­et fod­fæ­ste på ar­bejds­mar­ke­det i Dan­mark i nog­le bran­cher, hvor der ik­ke er så sto­re krav til ud­dan­nel­se og sprog, og at vi så til gen­gæld ik­ke har for­må­et at le­ve­re en opkva­li­fi­ce­rings­ind­sats til vo­res ny­dan­ske­re, så de og­så kan kom­me ind i kam­pen om de job, « si­ger Ka­ri­na Lorentzen De­hn­hardt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.