Royalt be­søg på Sam­sø

BT - - NYHEDER - Lot­te Schar­ff lots@ bt. dk

KON­GE­LI­GE GÆ­STER

Dron­ning Maxi­ma og kong Willem- Ale­xan­der be­søg­te sam­men med Fre­de­rik og Mary i går Sam­sø.

Det roy­a­le firklø­ver var et stort smil, fra de gik om bord på fær­gen fra Ka­lund­borg i går mor­ges til de for­lod den lil­le ø i Kat­te­gat godt fi­re ti­mer se­ne­re ef­ter et hek­tisk be­søg.

Ef­ter den of­fi­ci­el­le mod­ta­gel­se for­an det lil­le rå­d­hus i Tra­neb­jerg, hvor stør­ste­delen af øens 3.900 ind­byg­ge­re var mødt op med vif­ten­de flag og hur­raråb, kør­te den roy­a­le kor­te­ge til Sam­sø Ef­ter­sko­le.

Plan­ter lyt­ter til po­p­mu­sik

Her stod ele­ver­ne klar til at for­tæl­le om sko­lens ener­gi- for­sy­ning og grøn­ne løs­nin­ger. De to par del­te sig op, og Mary og Maxi­ma fik af et par pi­ger de­mon­stre­ret, hvor­dan de pas­ser og ple­jer plan­ter, blandt an­det ved at la­de dem lyt­te til po­p­mu­sik. Det fik de to kon­ge­li­ge kvin­der til at spær­re øj­ne­ne op. Og beg­ge kvin­der stil­le­de fle­re spørgs­mål til pi­ger­ne.

I af­tes slut­te­de stats­be­sø­get med en re­tur­mid­dag, hvor Maxi­ma og Willem- Ale­xan­der var vær­ter. Det fo­re­gik i Den Sor­te Di­a­mant i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.