Po­li­ti­mand på an­kla­ge­bæn­ken ’’

Ri­si­ke­rer seks års fængsel, hvis han bli­ver kendt skyl­dig

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk An­kla­get 32- årig be­tjent

TIL­TALT

Han hav­de rig mu­lig­hed for at stop­pe el­ler kø­re udenom, men det gjor­de han ik­ke, og jeg var sik­ker på, at han vil­le kø­re mig ned

I eft er­mid­dag el­ler i mor­gen tidlig fal­der der dom i en sag, hvor en 32- årig be­tjent fra Østjyl­lands Po­li­ti sid­der på an­kla­ge­bæn­ken til­talt for vold og for­sæt­lig fa­re­for­vol­del­se, eft er han den 1. novem­ber 2013 af­fy­re­de sit tje­ne­stepi­stol tre gan­ge mod et mo­tor­kø­re­tøj og ram­te fø­re­ren i be­net.

På rets­sa­gens før­ste dag - i går - stod det klart, at den 32- åri­ge be­tjent ik­ke be­næg­ter, at det var ham, der løs­ne­de skud mod et tre­hju­let kø­re­tøj, en så­kaldt tuk­tuk. Al­li­ge­vel næg­ter han sig skyl­dig og hen­vi­ser til, at han hand­le­de i nød­vær­ge.

» Han var så tæt på mig, at jeg tænk­te, at nu bli­ver jeg kørt ned, « for­kla­re­de be­tjen­ten i ret­ten i går.

Det af­gø­ren­de i sa­gen er, hvor be­tjen­ten be­fandt sig, da han skød mod tuk­tuk- ken, der hav­de René Ek­ke­lund Jør­gen­sen bag sty­ret. Hvis an­kla­ge­ren skal be­vi­se, at be­tjen­ten ik­ke hand­le­de i nød­vær­ge, skal hun sam­ti­dig be­vi­se, at han ik­ke var i fa­re, da skud­de­ne blev aff yret.

Hvis be­tjen­ten bli­ver dømt, ri­si­ke­rer han op til seks års fængsel.

Sig­te­de eft er tuk­tuk

Be­tjen­ten har i ret­ten for­kla­ret, at han stod midt på vej­ba­nen og med fag­ter for­søg­te at få det lil­le kø­re­tøj til at stop­pe. Da det ik­ke lyk­ke­des, trak han iføl­ge eget ud­sagn sin pi­stol og løs­ne­de det før­ste skud. For at und­vi­ge at bli­ve ramt, sprang han til si­de, mens han løs­ne­de de næ­ste to skud.

» Han hav­de rig mu­lig­hed for at stop­pe el­ler kø­re udenom, men det gjor­de han ik­ke, og jeg var sik­ker på, at han vil­le kø­re mig ned, « for­kla­re­de be­tjen­ten fra vid­nes­kran­ken, og un­der­stre­ge­de at han sig­te­de eft er at ram­me no­get me­ka­nisk på kø­re­tø­jet, så det vil­le stop­pe.

Seks af den til­tal­tes kol­le- ger fra Østjyl­lands Po­li­ti var ind­kaldt som vid­ner på rets­sa­gens før­ste dag. To af dem for­kla­re­de, at de hav­de set den til­tal­te be­tjent stå ude på kø­re­ba­nen.

Det er i di­rek­te mod­strid med den for­kla­ring, som et an­det øjen­vid­ne, en ung kvin­de der var på vej hjem fra by­en, gav i ret­ten.

Hun for­tal­te, at be­tjen­ten først hav­de stå­et på for­to­vet og se­ne­re var gå­et ud på cy­kel­stien, hvor han hav­de truk­ket pi­sto­len og aff yret de tre skud hur­tigt eft er hin­an­den.

Han hav­de ik­ke på no­get tids­punkt væ­ret i fa­re for at bli­ve ramt, for­kla­re­de kvin­den, der med eg­ne ord stod nog­le me­ter fra po­li­ti­be­tjen­ten.

An­kla­ge­ren spurg­te di­rek­te, om vid­net hav­de set be­tjen­ten på kø­re­ba­nen, om hun hav­de set ham sig­na­le­re til fø­re­ren, at han skul­le stop­pe, og om hun hav­de hørt ham si­ge no­get.

’ Nej’, lød det kor­te svar på al­le tre spørg­mål.

Det lyk­ke­des ik­ke den nu til­tal­te be­tjent at brin­ge tuk­tuk­ken til stands­ning, og den fort­sat­te yder­li­ge­re nog­le hund­re­de me­ter, før det lyk­ke­des to pa­trul­je­vog­ne at få den stop­pet.

Pro­mil­le på 2,26

In­de i tuk­tuk­ken sad den den­gang 30- åri­ge René Ek­ke­lund Jør­gen­sen, som blev an­holdt og sig­tet for blandt an­det grov vold, for­sæt­lig fa­re­for­vol­del­se og spi­ri­tus­kør­sel.

SA­GEN KORT Den 32- åri­ge po­li­ti­be­tjent er til­talt for grov vold eft er straff elovens § 245. Straf­fe­ram­men er op til seks års fængsel. Den subsi­diæ­re til­ta­le er for­sæt­lig fa­re­for­vol­del­se eft er straff elovens § 252, der kan gi­ve op til ot­te års fængsel. Po­li­ti­be­tjen­ten næg­ter sig skyl­dig.

En blod­prø­ve ud­ta­get en lil­le ti­mes tid eft er sku­depi­so­den vi­ste, at han hav­de en pro­mil­le på 2,26.

Han er fort­sat sig­tet i sa­gen, og først når sa­gen mod po­li­ti­be­tjen­ten er slut, vil an­kla­ge­myn­dig­he­den ta­ge stil­ling til, om der skal rej­ses til­ta­le mod René Ek­ke­lund Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.