Kri­tik af mo­de­bran­chen

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

ETISK AN­SVAR

Mo­de­bran­chen le­ver ik­ke op til sit an­svar, når det gæl­der det skøn­heds­i­de­al, den er med til at ska­be.

Det fast­slår sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) i kølvan­det på de­bat­ten om en tynd mo­del, der blev vist i en mo­de­se­rie i ma­ga­si­net Cover i fe­bru­ar.

Bil­le­der­ne af den ma­gre kvin­de vak­te stor de­bat og fi k blandt an­det DFs sund­heds­ord­fø­rer Li­se­lott Blixt, til at gå di­rek­te til mi­ni­ste­ren med et pa­ra­graf 20- spørgs­mål, hvor sund­heds­ord­fø­re­ren vil­le ha­ve svar på, om mi­ni­ste­ren ag­te­de at ta­ge ini­ti­a­tiv til at se mo­del­bu­reau­er­ne eft er i søm­me­ne.

Ube­ha­ge­ligt

» Jeg sy­nes, at det er ube­ha­ge­ligt, at man ud­stil­ler ek­stremt tyn­de mo­del­ler i mo­de­bran­chen. Selv­føl­ge­lig har mo­de­bran­chen et etisk og moralsk an­svar for det skøn­heds­i­de­al, Mo­de­bran­chen har præ­sen­te­ret et nyt etisk char­ter, som in­de­hol­der di­rek­te reg­ler og sank­tio­ner for mo­del­ler­ne. De nye reg­ler om­fat­ter blandt an­det et år­ligt ob­liga­to­risk sund­hed­s­tjek af mo­del­ler un­der 25 år og en al­ders­græn­se på 16 år for mo­del­ler. de er med til at ska­be. Og det er ik­ke godt nok, at de ik­ke le­ver op til det an­svar, « si­ger Ni­ck Hæk­kerup.

René Ek­ke­lund Jør­gen­sen blev skudt i be­net af en po­li­ti­be­tjent 1. novem­ber 2013. Nu er be­tjen­ten for ret­ten.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.