Stærk dol­lar gør ondt på New York

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske dol­lar ko­ster nu over syv kro­ner – og er ste­get til­sva­ren­de over­for eu­ro­en. Det be­ty­der, at pri­ser­ne for man­ge turi­ster er ste­get ca. 30 pct., i for­hold til da dol­la­ren var bil­ligst, og der­for bru­ger de ik­ke så man­ge dol­lar som før. Det kan mær­kes på po­pu­læ­re turist­mål som New York, hvor man reg­ner med et fald i turis­me- ind­tæg­ter­ne på 15- 20 pct.

i en hol­land­sk in­dre­gi­stre­ret last­bil at bli­ve stop­pet af Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti ved Kol­ding på Søn­derjy­ske Mo­tor­vej. Po­li­ti­et kon­trol­le­re­de chauf­fø­rer­nes kø­re- og hvile­ti­der og kun­ne kon­sta­te­re, at last­bi­len stort set hav­de kørt uafb rudt i de se­ne­ste seks døgn, skri­ver po­li­ti­et. Chauff ører­ne for­kla­re­de, at de hav­de skift edes til at kø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.