Ak­tio­nær- krav til Dan­ske Bank

BT - - NYHEDER -

Det blev en min­de­vær­dig om end dra­ma­tisk før­ste dag for det ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair i Kø­ben­havns Luft - havn.

Om­kring klok­ken 18.30 i går kun­ne et af sel­ska­bets fl y en­de­lig tril­le mod start­ba­nen, eft er i om­eg­nen af 30 de­mon­stran­ter holdt fl yet på jor­den i luft hav­nen. Det ske­te i pro­test mod, at lav­pris­sel­ska­bet har af­vist at teg­ne dan­ske overenskom­ster med de me­d­ar­bej­de­re, der skal ar­bej­de for sel­ska­bet i Kø­ben­havns Luft - havn.

Op­trin­net blev i lø­bet af eft er-

Det er be­kym­rin­ger om, hvor­vidt Dan­ske Bank gen­nem­fø­rer til­stræk­ke­ligt sto­re be­spa­rel­ser og eff ek­ti­vi­se­rin­ger, som fyld­te mest hos de sto­re in­ve­sto­rer, som kom med ind­læg på ban­kens ge­ne­ral­for­sam­ling i går. Først på ta­ler­sto­len var ATPs ak­tie­chef Claus Wi­in­blad, der var kri­tisk om ban­kens må­l­op­fyl­del­se af 12,5 pct. i egen­ka­pi­tal­for­rent­ning i 2018. I 2014 lå ban­ken på 8,5 pct. før en kæm­pe­nedskriv­ning på 9 mia. kr. Claus Wi­in­blad op­for­dre­de ban­ken til lø­ben­de at frem­læg­ge en bed­re plan for op­fyl­del­sen af må­let, li­ge­som nye om­kost­nings­be­spa­rel­ser og eff ek­ti­vi­se­rin­ger bør stå på dags­or­de­nen .

Da­gen igen­nem var der i går de­mon­stran­ter sam­let i luft­hav­nen.

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.