De­mo for­sin­ke­de Ry­a­nair- fl y

BT - - NYHEDER -

Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen

mid­da­gen i går po­li­ti­an­meldt, og Kø­ben­havns Po­li­ti op­for­dre­de de­mon­stran­ter­ne til at for­la­de om­rå­det om­kring fl yet, hvor de med de­res til­ste­de­væ­rel­se for­hin­dre­de, at fl yet kun­ne tril­le ud på start­ba­nen.

Den op­for­dring blev fulgt, og fl yet kun­ne sæt­te kurs mod Dublin, som det al­le­re­de var me­nin­gen, at det skul­le fl yve mod klok­ken 15.30.

Ar­bejds­ret­ten

Det sid­ste ord er dog næp­pe sagt i kon­fl ik­ten. Den dan­ske fag­be­væ­gel­se har nem­lig truk­ket det ir­ske lav­pris­sel­skab i Ar­bejds­ret­ten, hvor det skal af­gø­res, om Ry­a­nair har lov til at und­la­de at teg­ne dan­ske overenskom­ster i Kø­ben­havns Luft havn.

Fo­re­lø­big har sel­ska­bet kun én ru­te mel­lem Dublin og Ka­strup, men ud­vi­der se­ne­re i marts med ru­ter til London, Warszawa og Mila­no.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.