’ Net­te har få­et en skan­da­løs be­hand­ling’ Dansk Fol­ke­par­ti kræ­ver en re­de­gø­rel­se om fy­ret fængsels­be­tjent

BT - - NYHEDER - Jens An­ton Havskov Han­sen ja­hh@ bt. dk BT i søn­dags.

EF­TER OVER­FALD

Net­te Jæ­ger, 44 år og nu tid­li­ge­re fængsels­be­tjent i Stats­fængs­let i Rin­ge, har få­et en skan­da­løs be­hand­ling af fængs­lets le­del­se, som har fy­ret hen­de.

Det me­ner fol­ke­tings­med­lem Hans Kri­sti­an Ski­b­by ( DF), som nu kræ­ver en re­de­gø­rel­se om he­le for­lø­bet fra ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen ( S)

om be­skre­vet i BT søn­dag er Net­te Jæ­ger ble­vet fy­ret, eft er hun i tje­ne­sten har væ­ret ud­sat for et usæd­van­lig barskt vol­de­ligt over­fald fra ind­sat­te på fængs­lets af­de­ling 3, hvor hun bl. a. gen­tag­ne gan­ge i bog­sta­ve­lig­ste for­stand blev løft et op i luft en og ka­stet ind i en væg, hvor­ved hun be­ska­di­ge­de sin høj­re skul­der og overarm al­vor­ligt.

Un­der over­fal­det var hun ladt helt ale­ne med 16 ind­sat­te på af­de­lin­gen på trods af, at hun ik­ke fær­re end ot­te gan­ge tryk­ke­de på alarm­k­nap­pen for at få hjælp i en nød­si­tu­a­tion.

To spe­ci­al­læ­ge­er­klæ­rin­ger har på grund af hen­des ska­de i skul­der og overarm kon­klu­de­ret, at hun ik­ke med sik­ker­hed me­re vil væ­re i stand til at for­sva­re sig selv i en lig­nen­de si­tu­a­tion. Med den be­grun­del­se blev hun med virk­ning fra 1. novem­ber 2014 fy­ret på gråt pa­pir.

Vilj­en mang­ler

. Al­ter­na­ti­vet til at S bli­ve fy­ret vil­le væ­re at om­pla­ce­re Net­te Jæ­ger i en an­den funk­tion, men det har iføl­ge Bo­dil Phi­lip, fængsels­in­pek­tør i Stats­fængs­let i Rin­ge, ik­ke væ­ret mu­ligt.

Den for­kla­ring gi­ver Hans Kri­sti­an Ski­b­by ik­ke me­get for. Det er vilj­en, der mang­ler, me­ner han. Han si­ger til BT:

» At væ­re fængsels­be­tjent er et helt sær­ligt job i et helt sær­ligt, hårdt mil­jø, hvor der er en langt hø­je­re ri­si­ko, end hvis man f. eks. ar­bej­der i en bør­ne­ha­ve.

Helt uac­cep­ta­belt

Der­for er det og­så dybt skan­da­løst og helt uac­cep­ta­belt, at de an­sat­te i dan­ske fængs­ler ri­si­ke­rer en så ty­de­lig til­si­de­sæt­tel­se af god le­del­se, som vi ser i den her sag.

An­sat­te i de sik­re­de in­sti- tu­tio­ner skal na­tur­lig­vis ik­ke smi­des på porten, eft er at de er ble­vet over­fal­det og har få­et de­res liv og før­lig­hed øde­lagt at vol­de­li­ge ind­sat­te.

Det er helt gro­tesk, og ju­stits­mi­ni­ste­ren må re­de­gø­re for den her sag og ret­te hen­ven­del­se til den lo­ka­le le­del­se af fængs­let for at få en ud­dy­ben­de for­kla­ring, « si­ger Hans Kri­sti­an Ski­b­by, som og­så af­kræ­ver ju­stits­mi­ni­ster Mette Fre­de­rik­sen en me­re ge­ne­rel be­lys­ning af, hvad prak­sis er, når fængsels­be­tjen­te bli­ver over­fal­det og ska­det i tje­ne­sten.

Hans Kri­sti­an Ski­b­by me­ner, at Net­te Jæ­ger, tid­li­ge­re fængsels­be­tjent i Stats­fængs­let i Rin­ge, har få­et en skan­da­løs be­hand­ling af fængs­lets le­del­se.

Fo­to: Thomas Lek­feldt/ Son­ny Munk Carl­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.