Ter­r­o­ri­ster skø

22 men­ne­sker blev dræbt og mindst 24 sår­et i Tu­nis, da be­væb­ne­de mænd i går skød vildt om­kring sig. In­gen hav­de i aft es ta­get an­sva­ret for ter­r­or­an­gre­bet

BT - - NYHEDER - Al­lan Sø­ren­sen also@ ber­ling­s­ke. dk

ILD­KAMP

Ter­r­oren er vendt til­ba­ge til lan­det, hvor det ara­bi­ske for­år be­gynd­te for me­re end fi re år si­den. Den­gang sat­te en ung, fat­tig mand ild til sig selv for at pro­teste­re mod myn­dig­he­der­ne og det da­væ­ren­de au­to­ri­tæ­re sty re un­der præ­si­dent Zi­ne el- Abe­di­ne Ben Ali.

Sty­ret blev væl­tet, og Tu­nesi­en er det land, der sam­men­lig­net med an­dre af re­gio­nens lan­de har kla­ret sig bedst si­den.

Lan­de som Ye­men, Sy­ri­en, Li­by­en og i et vist om­fang og­så Egyp­ten be­fi nder sig sta­dig i krig el­ler en til­stand med me­get skrø­be­lig sik­ker­hed.

Ved an­gre­bet i går åb­ne­de en lil­le grup­pe ter­r­o­ri­ster iført mi­li­tæru­ni­for­mer ild og dræb­te lo­ka­le og en grup­pe turi­ster på Bar­do Mu­se­et li­ge ved si­den af par­la­men­tet i ho­ved­sta­den Tu­nis.

Ot­te af de dræb­te blev myr­det, da de steg af en bus for at be­sø­ge mu­se­et. Ti an­dre blev først ta­get som gids­ler af de be­væb­ne­de mænd og der­eft er dræbt, op­ly­ser det tu­ne­si­ske in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

Ned­kæm­pe­de ter­r­o­ri­ster­ne

De lo­ka­le myn­dig­he­der ned­kæm­pe­de ter­r­o­ri­ster­ne, men først eft er at de iføl­ge BBC hav­de dræbt i alt 22 per­so­ner, to lo­ka­le og 20 turi­ster fra en ræk­ke eu­ro­pæ­i­ske lan­de.

Si­den op­ret­tel­sen af Is­la­misk Stat i Sy­ri­en og Irak har Tu­nesi­en ført an som eks­por­tør af lo­ka­le fri­vil­li­ge til ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen. Fle­re end 3.000 tu­ne­si­ske stats­bor­ge­re me­nes at væ­re rejst til det krigs­hær­ge­de Sy­ri­en for at kæm­pe for Is­la­misk Stat. På det se­ne­ste har de tu­ne­si­ske myn­dig­he­der ud­trykt be­kym­ring for, at IS - kri­ger­ne vil for­sø­ge at ven­de til­ba­ge til Tu­nesi­en for at de-

Tv- bil­le­der vi­ser, hvor­dan folk flyg­te­de fra ste­det, mens svært be­væb­net po­li­ti er på vagt i bag­grun­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.