Ød løs mod turi­ster

BT - - NYHEDER - Fo­to: Reu­ters TV GRA­FIK/ Mal­ling/ Fa­ger­heim/ Kil­de: Goog­le Maps

MID­DEL­HA­VET

Tu­nis sta­bi­li­se­re lan­det på sam­me må­de, som IS si­den novem­ber 2014 har an­gre­bet for­skel­li­ge by­er i na­bo­lan­det Li­by­en.

Is­la­misk Stat sen­der rå­d­gi­ve­re rundt i mel­le­møst­li­ge lan­de for at un­der­sø­ge min­dre, lo­ka­le ter­r­or­net­værks mu­lig­hed for at slut­te sig til den in­ter­na­tio­na­le ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion. Ind­til vi­de­re har grup­per i Sau­di- Ara­bi­en, Ga­za, Li­ba­non, Si­nai og Li­by­en svo­ret tro­skab til Is­la­misk Stat, og de ope­re­rer nu som grup­per, der mod­ta­ger fi nan­si­el og lo­gi­stisk støt­te fra Is­la­misk Stat.

In­gen har ta­get an­sva­ret

In­gen har i skri­ven­de stund ta­get an­svar for an­gre­bet, men umid­del­bart er det ud­ført på sam­me må­de som an­dre an­greb fra Is­la­misk Stat el­ler al- Qa­e­da. I sto­re de­le af Mel­le­mø­sten er de grup­per, der tid­li­ge­re ope­re­re­de un­der al- Qa­e­das vin­ger, nu ble­vet til kri­ge­re for Is­la­misk Stat.

I 2002 blev en grup­pe turi­ster dræbt ved et an­greb på en sy­na­go­ge i den tu­ne­si­ske by Djer­ba: Den­gang tog al- Qa­e­da an­sva­ret. I 2013 dø­de 45 per­so­ner i et an­greb på et strand­ho­tel, og 2014 mi­ste­de 45 per­so­ner li­vet i en ræk­ke an­greb i Tu­nesi­en.

Det se­ne­ste an­greb er et hårdt an­slag mod Tu­nesi­ens turis­me, der er en af lan­dets al­ler­vig­tig­ste ind­tægtskil­der. Eft er fi re års op­rør, om­vælt­nin­ger og skift en­de re­ge­rin­ger hav­de man­ge i det nord­afri­kan­ske land hå­bet, at 2015 vil­le brin­ge sta­bi­li­tet til lan­det. Nu står Tu­nesi­en med de sam­me pro­ble­mer som bå­de Li­by­en og Egyp­ten, hvor lig­nen­de ter­r­or­cel­ler en­ten tru­er turi­ster el­ler ud­fø­rer an­greb på ve­ster­læn­din­ge.

For ny­lig ad­va­re­de Det Mus­lim­ske Bro­der­skab i Egyp­ten frem­me­de stats­bor­ge­re og bad dem for­la­de lan­det.

Si­den Bro­der­ska­bets præ­si­dent Muham­med Mur­si blev væl­tet i 2013 af den egyp­ti­ske hær, har ho­ved­sta­den Kairo og an­dre stør­re by­er væ­ret mål for bom­be­an­greb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.