An­gri­ber V- for­slag med for­ker­te tal

Mor­ten Øster­gaard ( R) har ik­ke styr på fak­ta i for­søg på at sky­de for­slag om start­hjælp ned

BT - - NYHEDER -

Start­hjælp var en of­fent­lig over­før­sels­ind­komst, som var cir­ka halvt så stor som kon­tant­hjæl­pen, og som blandt an­det blev gi­vet til flygt­nin­ge, der ik­ke var i ar­bej­de. Den blev ind­ført i 2002 af VK- re­ge­rin­gen og af­skaf­fet af Hel­le Thor­ning- Sch­midts re­ge­ring fra be­gyn­del­sen af 2012.

START­HJÆLP Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard ( R) be­gik fle­re fak­tu­el­le fejl, da han for­le­den an­greb Ven­stres for­slag om at la­ve en mo­der­ne start­hjælp til flygt­nin­ge. Ven­stre øn­sker at ind­fø­re en mo­der­ne start­hjælp for at få fle­re flygt­nin­ge i job, men iføl­ge Mor­ten Øster­gaard var den start­hjælp, som VKO ind­før­te i 2002, en fu­ser.

I TV2 Nyhe­der­ne sag­de Mor­ten Øster­gaard: ’ Det er jo at gå til­ba­ge til en fu­ser. Tal­le­ne her do­ku­men­te­rer jo, at det at gø­re folk fat­ti­ge ik­ke får dem i ar­bej­de’. Men det er for­kert, for­tæl­ler DR- pro­gram­met De­tek­tor.

På­stan­den om, at start­hjæl­pen ik­ke fik fle­re i ar­bej­de, er

Bru­ger ana­ly­se for­kert

TORS­DAG 19. MARTS 2015 for­kert. Det vi­ser to for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser fra 2007, der har sam­men­lig­net beskæf­ti­gel­ses­gra­den for flygt­nin­ge på kon­tant­hjælp, der an­kom til Dan­mark li­ge in­den ind­fø­rel­sen af start­hjælp med flygt­nin­ge, der fik start­hjælp li­ge ef­ter ind­fø­rel­sen.

» Start­hjæl­pen hav­de en po­si­tiv ef­fekt på beskæf­ti­gel­sen. Det vir­ke­de især på gif­te mænd med børn, « si­ger pro­fes­sor fra Ro­ck­wool Fon­den Tor­ben Tra­næs, der står bag den ene un­der­sø­gel­se. Og­så den an­den un­der­sø­gel­se, der er la­vet af Aar­hus Uni­ver­si­tet, vi­ser, at start­hjæl­pen fik fle­re flygt­nin­ge i job. Mor­ten Øster­gaard bru­ger en ana­ly­se fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning til at un­der­byg­ge sin kri­tik af start­hjæl­pen. Men ana­ly­sen hand­ler ik­ke kun om flygt­nin­ge på start­hjælp, men om flygt­nin­ge ge­ne­relt, og de­res tal er der­for om bå­de start­hjælp og kon­tant­hjælp på én gang. Det skri­ver Dansk Ar­bejds­gi­ver- for­e­ning i en mail til De­tek­tor: ’ Vo­res ana­ly­se kan ik­ke bru­ges til at si­ge no­get om start­hjæl­pen – hel­ler ik­ke, når man ser på de bag­ved­lig­gen­de da­ta. Og hen­sig­ten med vo­res ana­ly­se har al­drig væ­ret at be­ly­se start­hjæl­pen’.

Fat­tig­dom

De­tek­tor har spurgt Mor­ten Øster­gaard om, hvor­for han si­ger, start­hjæl­pen ik­ke fik folk i ar­bej­de, når nu to un­der­sø­gel­ser vi­ser det mod­sat­te. Til det sva­rer mi­ni­ste­ren:

» Der er hel­dig­vis la­vet me­get grun­di­ge ana­ly­ser af start­hjæl­pen, hvor man helt klart si­ger: Ja, for en be­ske­den grup­pe har det be­ty­det, at de er kom­met i ar­bej­de. Men for langt, langt den stør­ste grup­pe har start­hjæl­pen ba­re be­ty­det fat­tig­dom. «

Ar­tik­len er le­ve­ret af DRs De­tek­tor- re­dak­tion. De­tek­tor sen­des på DR2 hver tors­dag kl. 21.

Øko­no­mi- og in­den­rigs­mi­ni­ster Mor­ten Øster­gaard har – iføl­ge ’ De­tek­tor – ik­ke helt styr på tal­le­ne ved­rø­ren­de den tid­li­ge­re VK- re­ge­rings start­hjælp.

Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.