Red­de­de sin vens liv

BT - - NYHEDER -

mig nu. Det gør du ik­ke ved mig’, « si­ger Magnus, der re­so­lut går i gang med hjer­te­mas­sa­ge og genop­liv­ning.

Rin­ger 112

Han læg­ger sin kam­me­rat om på ryg­gen, bø­jer hans ho­ved let ba­g­over og be­gyn­der at stø­de med beg­ge hæn­der lidt til ven­stre på Si­mons bryst­kas­se.

30 gan­ge i alt, ef­ter­fulgt af to pust i næ­sen på Si­mon. Og så for­fra. Sam­ti­dig rin­ger Magnus 112. Én hånd på Si­mons bryst­kas­se, hvor han bli­ver ved med at tryk­ke, og én på mo­bi­len.

» Det var som om, min hjer­ne un­der­tryk­te den tan­ke, at han skul­le dø. Jeg fo­ku­se­re­de kun på, hvil­ke prak­ti­ske ting der skul­le gø­res, « si­ger Magnus, der får til­kaldt hjælp ude- fra, og kort ef­ter an­kom­mer am­bu­lan­cen, og Si­mon bli­ver kørt på sy­ge­hu­set i Kø­ge.

» Hvis ik­ke Magnus hav­de væ­ret der den dag, er det ik­ke sik­kert, jeg hav­de stå­et her nu, så det er dej­ligt, at éns bed­ste ven, som man har kendt si­den før­ste klas­se, har red­det éns liv. «

» Folk si­ger, at jeg er en helt. Så­dan har jeg det ik­ke. jeg gjor­de ba­re,

TORS­DAG 19. MARTS 2015 hvad et­hvert men­ne­ske bør gø­re, når et an­det men­ne­ske er i nød, « si­ger Magnus til BT.

» Ja, og jeg er sik­ker på, at jeg vil­le ha­ve gjort det sam­me for ham, « smi­ler Si­mon, der er kom­met til­ba­ge som tu­ba- spil­ler i Søvær­nets Tam­bourkor­ps igen:

» Nu tæn­ker jeg ik­ke så me­get over, at jeg var død, men me­re på, at jeg er glad for at le­ve. «

Magnus ( th.) red­de­de barn­dom­skam­me­ra­ten Si­mon, da han faldt om med hjer­te­stop sid­ste år. I går mød­tes de i Kø­ben­havn, da Hjer­te­for­e­nin­gen hyl­de­de Magnus og 36 an­dre hver­dags­hel­te, der har genop­li­vet men­ne­sker med hjer­te­stop ved hjælp af hjer­te­mas­sa­ge i 2014. Fo­to: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.