NY EF­FEK­TIV KU

Et nyt læ­ge­mid­del mod kræft skal frem­over må­ske helt er­stat­te den tra­di­tio­nel­le ke­mo­te­ra­pi, for­tæl­ler kræft­for­ske­re HVAD ER IM­MUN­TE­RA­PI?

BT - - SUNDHED - Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

BED­RE OVER­LE­VEL­SE

Det er især lun­ge­kræft­pa­tien­ter, som kan glæ­de sig over den nye me­di­cin, der ind­til nu kun har væ­ret an­vendt i for­søg mod mo­der­mær­ke­kræft i Dan­mark.

Me­di­ci­nen med nav­net Op­di­vo blev i sid­ste uge god­kendt af de ame­ri­kan­ske sund­hedsmyn­dig­he­der og vil in­den for ’ få må­ne­der’ og­så kom­me til Eu­ro­pa. Per­so­ner, der har få­et læ­ge­mid­let, har haft en over­le­vel­ses­pro­cent på 41 sam­men­lig­net med dem, der måt­te nø­jes med ke­mo­te­ra­pi. Det for­tæl­ler over­læ­ge Pe­ter Meld­gaard ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal.

» Vi kan se, at det har haft en kæm­pe ef­fekt, fak­tisk blev man nødt til at stop­pe for­sø­get før tid, for­di det ik­ke var etisk for­svar­ligt at fort­sæt­te for­søg med dem, der ik­ke fik Op­di­vo. Det er me­get sjæl­dent og na­tur­lig­vis glæ­de­ligt, at vi ser den slags, « si­ger Pe­ter Meld­gaard om for­sø­ge­ne, der blev fo­re­ta­get blandt 272 lun­ge­kræft­pa­tien­ter i USA.

Den nye be­hand­ling hø­rer un­der grup­pen af læ­ge­mid­ler in­den for så­kaldt im­mun­te­ra­pi. Im­mun­te­ra­pi går i grove træk ud på at styr­ke im­mun­for­sva­rets ev­ne til gen­ken­de og an­gri­be kræft­cel­ler samt svæk­ke kræft­cel­ler­nes ev­ne til at for­sva­re sig. Nor­malt re­a­ge­rer im­mun­sy­ste­met ik­ke sær­lig godt på kræft i krop­pen, og det kan der­for ik­ke - som ved in­fek­tions­syg­dom­me - be­kæm­pe de sy­ge cel­ler.

Mar­kant ef­fekt

Med den ud­vik­ling, der er sket in­den for de se­ne­ste år med im­mun­te­ra­pi, er det ble­vet mu­ligt at ak­ti­ve­re im­mun­sy­ste­met præ­cist mod kræft­cel­ler­ne. Im­mun­te­ra­pi er især ble­vet brugt til at be­kæm­pe mo­der­mær­ke­kræft, men og­så an­dre kræft­for­mer er ved at bli­ve te­stet. Det gæl­der f. eks. ny­re-, pro­sta­ta-, bryst-, æg­ge­stok­kræft og ik­ke mindst lun­ge­kræft. Me­to­den kan me­get vel be­ty­de, at den tra­di­tio­nel­le ke­mo­te­ra­pi - der har væ­ret an­vendt si­den An­den Ver­denskrig - vil bli­ve ud­fa­set i frem­ti­den, for­tæl­ler over­læ­ge Hen­rik Sch­midt ved Kræf­taf­de­lin­gen på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, der er spe­ci­a­li­se­ret i mo­der­mær­ke­kræft.

» Det har jo vist sig at ha­ve en gan­ske mar­kant ef­fekt i for­hold til tra­di­tio­nel ke­mo­te­ra­pi in­den for mo­der­mær­ke­kræft. Vi har op­le­vet, at syg­dom­men i nog­le til­fæl­de helt for­svin­der, mens den hos an­dre svin­der del­vist ind. Så man kan godt si­ge, at im­mun­te­ra­pi er et vig­tigt skridt mod det mål, vi har om at lø­se kræf­tens gå­de, og på sigt vil­le det må­ske godt kun­ne er­stat­te ke­mo­te­ra­pi. Men det kræ­ver selv­føl­ge­lig en lang ræk­ke for­søg, hvor vi te­ster det yder­li­ge­re over fle­re år, « si­ger han.

An­gri­ber kræft­cel­ler­ne

Læ­ger­ne har el­lers hidtil ik­ke tro­et på, at im­mun­te­ra­pi kun­ne be­kæm­pe lun­ge­kræft, som det nye læ­ge­mid­del er ret­tet imod:

» Det er jo en me­get ag­gres­siv kræft­form, for­di kræft­cel­ler­ne er fyldt med unor­ma­li­te­ter, der ty­pisk er op­stå­et på grund af ryg­ning. Det gør, at de har mu­lig­hed for at over­le­ve næ­sten hvad som helst. Men det har så i for­søg vist sig, at im­mun­te­ra­pi kan styr­ke men­ne­skets eget im­mun­sy­stem, så det går til an­greb på kræft­cel­ler­ne, hvad det el­lers ik­ke vil­le gø­re, På den må­de er vo­res vi­den ble­vet end­nu me­re de­tal­je­ret, « si­ger Pe­ter Meld­gaard.

Fær­re bi­virk­nin­ger

» Hvis det går godt, le­ver pa­tien­ter­ne i gen­nem­snit et års tid, ef­ter de har få­et di­ag­no­sen. Så det er me­get kort tid og ud­tryk for, hvor ag­gres­siv kræft­for­men er, « si­ger han.

Im­mun­te­ra­pi kal­des og­så for må­l­ret­tet bi­o­lo­gisk be­hand­ling,

og der fin­des man­ge be­hand­lings­ty­per, f. eks. an­ti­stof­be­hand­lin­ger el­ler vac­ci­ner. Læ­ger­ne me­ner, at im­mun­te­ra­pi i frem­ti­den må­ske kan er­stat­te tra­di­tio­nel ke­mo­te­ra­pi pga. de fo­re­lø­bi­ge go­de re­sul­ta­ter. Im­mun­te­ra­pi bru­ges al­le­re­de til at be­hand­le bl. a. mo­der­mær­ke­kræft, ny­re-, pro­sta­ta- og bryst­kræft. Frem­over vil me­di­ci­nen nu og­så bli­ve brugt til lun­geog æg­ge­stok­kræft.

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0 De hyp­pig­ste kræft­for­mer i Dan­mark ( nye til­fæl­de pr. år)

Tal­le­ne er fra 2012

TORS­DAG 19. MARTS 2015

Nor­malt kan im­mun­sy­ste­met ik­ke be­kæm­pe kræft­cel­ler.

Men ved at bru­ge så­kaldt im­mun­te­ra­pi kan man ak­ti­ve­re im­mun­sy­ste­met, så det an­gri­ber kræft­cel­ler­ne, li­ge­som de vil­le gø­re, hvis der var ta­le om en al­min­de­lig in­fek­tions­syg­dom, som f. eks. for­kø­lel­se.

Læ­ger har læn­ge haft en te­o­ri om, at man kan be­kæm­pe kræft ved at styr­ke be­stem­te de­le af im­mun­for­sva­ret,

men først in­den for de se­ne­ste år, har man få­et til­stræk­ke­lig med vi­den om im­mun­for­sva­ret til, at man kan ud­vik­le me­di­cin, der må­l­ret­tet kan gå til an­greb på kræft­cel­ler­ne. Jo me­re må­l­ret­tet be­hand­lin­gen er, de­sto bed­re vir­ker den, og jo fær­re bi­virk­nin­ger får pa­tien­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.