’’

BT - - SUNDHED - Hen­rik Sch­midt, over­læ­ge

Vi har op­le­vet, at syg­dom­men i nog­le til­fæl­de helt for­svin­der, mens den hos an­dre svin­der del­vist ind. Så man kan godt si­ge, at im­mun­te­ra­pi er et vig­tigt skridt mod det mål, vi har om at lø­se kræf­tens gå­de

NY VI­DEN: Mo­tion kan red­de æl­dre fra de­mens

BT PLUS

På fin­der du en lang ræk­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. Læs me­re på

bt. dk/ plus

Cir­ka 4400 dan­ske­re får hvert år kon­sta­te­ret lun­ge­kræft, hvoraf ca. 15 pct. er i li­ve ef­ter fem år. Ryg­ning er den pri­mæ­re år­sag til, at syg­dom­men ud­vik­ler sig. Ind­til det nye kræft­mid­del bli­ver en­de­ligt god­kendt i Dan­mark, vil det ik­ke væ­re mu­ligt at få be­hand­lin­gen. Læ­gen kan dog sø­ge me­di­ci­nal­fir­ma­et bag om at få lov til at bru­ge me­di­ci­nen til en­kel­te pa­tien­ter, så de, der har brug for det her og nu, kan få glæ­de af det. Im­mun­te­ra­pi har des­u­den vist sig at ha­ve fær­re bi­virk­nin­ger end tra­di­tio­nel ke­mo­te­ra­pi, op­ly­ser for­sker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.