Ame­ri­ka­ne­re vil fil­ma­ti­se­re dansk kri­mi

BT - - NYHEDER - Dor­te Han­sen doh@ ber­ling­s­ke. dk

SUC­CES

Net­op nu for­hand­ler den dan­ske kri­mi­for­fat­ter- duo Le­ne Kaa­ber­bøl og Ag­ne­te Fri­is med et ame­ri­kansk pro­duk­tions­sel­skab om ret­tig­he­der­ne til at fil­ma­ti­se­re ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’, der er de to for­fat­te­res før­ste bog om Rø­de- Kors­sy­geple­jer­sken Ni­na Borg.

» Vi har ik­ke un­der­skre­vet en kon­trakt end­nu, men ja, det er rig­tigt, der er in­ter­es­se for blandt an­det ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’, « si­ger Le­ne Kaa­ber­bøl til BT.

Hun hol­der dog lidt igen med be­gej­strin­gen over den ame­ri­kan­ske in­ter­es­se, der, hvis fil­ma­ti­se­rin­gen bli­ver til no­get, kan gi­ve Kaa­ber­bøl og Fri­is enorm eks­po­ne­ring in­ter­na­tio­nalt. Me­re end ’ Dren- gen i kuf­fer­ten’s pla­ce­ring på New York Ti­mes’ be­st­sel­ler­li­ste al­le­re­de har gi­vet det suc­ces­ful­de kri­mi- par.

Klap­per li­ge he­sten

» Så læn­ge det ba­re er kon­trak­ter om ’ må­ske og må­ske ik­ke’, så er det egent­lig ba­re lidt den dag på kon­to­ret, « si­ger Le­ne Kaa­ber­bøl og for­sø­ger at dæm­pe BTs be­gej­string:

» At en bog er solgt til fil­ma­ti­se­ring, er over­ho­ve­det ik­ke det sam­me som, at der en­gang kom­mer en film – det har jeg ef­ter­hån­den få­et lært. Der­for ven­ter jeg li­ge lidt med min be­gej­string og med at bli­ve alt for spændt, for man kan ik­ke gå og ha­ve ma­vepi­ne i 10 år, « si­ger Le­ne Kaa­ber­bøl.

10 år er, hvad der er gå­et, si­den de to pro­du­ce­re Ni­na Lyng og Eva Juel Ham­me­rich vi­ste den før­ste in­ter­es­se for at la­ve en dansk fil­ma­ti­se­ring af Kaa­ber­bøls ek­stremt po­pu­læ­re ung­doms­ro­man ’ Skam­me­rens dat­ter’, og til at KAA­BER­BØL OG FRI­IS

Le­ne Kaa­ber­bøl og Ag­ne­te Fri­is har skre­vet man­ge bø­ger i eg­ne nav­ne. Sam­men skri­ver de kri­mi- se­ri­en om Rø­de Kors- sy­geple­jer­sken Ni­na Borg.

er ind­til nu ble­vet til fi­re bind: ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’ ( 2008), ’ Et stil­le umær­ke­ligt drab’ ( 2010), ’ Nat­ter­ga­lens død’ ( 2011) og ’ Den be­tænk­som­me mor­der’ ( 2013).

er født 24. marts 1960. er født 2. juli 1974. den 26. marts er der bi­o­graf­pre­mi­e­re på fil­ma­ti­se­rin­gen af Le­ne Kaa­ber­bøls ung­doms­ro­man ’ Skam­me­rens dat­ter’.

For­fat­ter­ne

Det Le­ne Kaa­ber­bøl Ag­ne­te Fri­is På tors­dag

fil­men har bi­o­graf­pre­mi­e­re på tors­dag den 26. marts.

» Jeg har jo skre­vet rig­tig man­ge bø­ger, og der er rig­tig man­ge af dem, hvor der på et tids­punkt har væ­ret in­ter­es­se, el­ler er det nu, hvor man har solgt en op­tion – det går jeg egent­lig ik­ke så højt op i, for hvis jeg gjor­de det, vil­le jeg bli­ve sinds­syg af ven­te­ti­den. «

Stor an­mel­der­ros

’ Skam­me­rens dat­ter’ er før­ste bog i en se­rie på fi­re fan­ta­syro­ma­ner, der har solgt me­re end en mil­li­on ek­sem­pla­rer og er over­sat til me­re end 25 sprog. Den har tid­li­ge­re væ­ret sat op som mu­si­cal på Østre Gas­værk og Oden­se Te­a­ter, hvor me­re end 100.000 har set den. ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’ er før­ste bog i en se­rie på fo­re­lø­big fi­re kri­mi­nal­ro­ma­ner, der har mod­ta­get stor an­mel­der­ros i blandt an­det det pre­sti­ge­ful­de New York Ti­mes Book­re­view.

Kri­mi­for­fat­ter­par­ret Ag­ne­te Fri­is og Le­ne Kaa­ber­bøl har stor suc­ces i USA, hvor der nu er in­ter­es­se for at fil­ma­ti­se­re de­res før­ste fæl­les ro­man ’ Dren­gen i kuf­fer­ten’.

Fo­to: Jonas Van­dall Ørtvig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.