Kul­tur Ri­chard Ge­re tjekk

Stjer­ner­ne stram­mer op i fort­sæt­tel­sen til ’ The Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

FILM

Hvis no­gen spør­ger, hvad fort­sæt­tel­sen til ’ The Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’ har, som et­te­ren ik­ke hav­de, så ly­der sva­ret ’ Ge­re’, ’ Ri­chard Ge­re’.

I be­gyn­del­sen af ’ The Second Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’ - fort­sæt­tel­sen til 2012s mest over­ra­sken­de bi­o­graf­hit, tjek­ker den le­gen­da­ri­ske ’ Pret­ty Wo­man’- hjer­teknu­ser nem­lig ind på det lil­le, gyld­ne ho­tel i den sol­be­skin­ne­de in­di­ske by Jai­pur. Og selv­om fort­sæt­tel­sen som oft est ik­ke kan le­ve helt op til ori­gi­na­len, så ke­der man sig ik­ke et øje­blik i de to ti­mer og to mi­nut­ter, der føl­ger.

Mysti­ske Ge­re

Som de gjor­de det i slut­nin­gen af et­te­ren er Muri­el ( Mag­gie Smith), Mad­ge ( Ju­dy Dench), Doug­las ( Bill Nig­hy), Ca­rol ( Di­a­na Hardcast­le) og Nor­man ( Ro­nald Pi­ck­up) sta­dig helårs­gæ­ster på det in­di­ske ho­tel, der nær­mest fun­ge­rer som en slags æl­dre­bo­lig langt fra Eng­lands regn og tå­ge.

Guy Cham­bers ( en ve­l­o­p­lagt Ri­chard Ge­re) gi­ver sig ud for at væ­re en desil­lu­sio­ne­ret ame­ri­kansk for­fat­ter. Men ho­tel­lets un­ge me­de­jer Son­ny ( Dav Pa­tel), der drøm­mer om at ud­vi­de, me­ner be­stemt, at Ge­re er den ho­tel- in­spek­tør, der er mødt op for at vur­de­re, hvor­vidt for­ret­nin­gen er værd at in­ve­ste­re i.

Og så­le­des ind­le­des end­nu en lil­le hand­lings­t­råd i fi lmens my­ri­a­de af kær­lig­heds­aff ærer, ek­si­sten­ti­a­lis­ti­ske svin­ke­æ­rin­der og po­e­ti­ske pen­sio­ni­stdrøm­me.

Stjer­ner­ne hæ­ver ni­veau­et

På man­ge må­der er ’ The Second Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’ ik­ke me­get me­re end en sæ­be­o­pe­ra fi lmet i usæd­van­ligt smuk­ke om­gi­vel­ser. Men når ma­te­ri­a­let bli­ver lidt blødt henover mid­ten, så stram­mer stjer­ner­ne det op. Og stjer­ner er der mas­ser af.

Så­le­des ven­der Son­nys bed­ste ven ( Sha­zad La­tif) hjem fra USA. Med læk­kert hår, for­æl­dre­nes pen­ge i ryg­gen og spid­se al­bu­er tru­er han plud­se­lig al­le Son­nys drøm­me om frem­tid, kær­lig­hed og bu­si­ness.

Og i sin iver eft er at red­de da­gen og gø­re et godt ind­tryk på al­le går Son­ny nær­mest i selv­spin som en an­den Ba­sil fra ’ Hal­løj på badehotellet’. Han glem­mer næ­sten, at han snart skal gift es med sin smuk­ke Su­nai­na. Og mens al­le an­dre for­be­re­der sig til det gi­gan­ti­ske bryl­lup, der ud­gør fi lmens fl ot­te fi na­le, har Son­ny travlt med at bekæm-

Hvad ’ The Second Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’

ik­ke har i ori­gi­na­li­tet, har fi lmen til gen­gæld i char­me og var­me

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.