’’

BT - - KULTUR -

Når ma­te­ri­a­let bli­ver lidt blødt henover mid­ten, så stram­mer stjer­ner­ne det op

Så­le­des er Ri­chard Ge­re per­fekt hy­ret til rol­len som den un­der­spil­le­de, men char­me­ren­de ame­ri­ka­ner, der fo­rel­sker sig i ho­te­le­je­rens en­ke­mor. Bill Nig­hy og Ju­dy Dench er op­rig­tigt rø­ren­de som det uma­ge par, der el­sker hin­an­den, men ba­re ik­ke kan fi nde ud af at si­ge det. Og Mag­gie Smith er igen her­lig som den bit­ter­sø­de og barn­lø­se Muri­al, der nær­mest for­ven­ter at fal­de død om hvert an­det øje­blik.

Nye in­tri­ger

Og på bed­ste Mor­ten Kor­ch­manér skal der selv­føl­ge­lig og­så nye in­tri­ger til. pe ri­va­len og fed­te for ’ ho­tel­in­spek­tø­ren’.

Ud­over et­te­rens væld af go­de sku­e­spil­le­re er bå­de ma­nuskript­for­fat­ter Ol Par­ker og in­struk­tør Jo­hn Mad­den og­så vendt til­ba­ge.

Det er med til at gø­re ’ The Second Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’ til en na­tur­lig fort­sæt­tel­se. Og selv­om det her må­ske ik­ke er stor fi lm­kunst, så er det so­lidt hånd­værk med mas­ser af hjer­te. Lil­le­te Du­bey som Mrs. Ka­poor

og Ri­chard Ge­re som Guy Cham­bers i ’ The Second Best Exo­tic Ma­ri­gold Ho­tel’.

Fo­to: SF- film

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.