14- åri­ge Maria i Jesu fod­spor mod kors­fæ­stel­se

BT - - KULTUR - Mi­cha­el Lind lind@ bt. dk

FILM

’ Kor­s­vej­en’ Dra­ma **** **

Fa­na­tisk re­li­gi­ø­si­tet fi ndes i man­ge for­mer, og selv­om vi oft est ser den i mus­lim­sk ud­ga­ve med til­slø­re­de kvin­der og ek­stre­mi­sti­ske ter­r­o­ri­ster, ses det og­så i an­dre re­li­gio­ner.

Den ty­ske ’ Kor­s­vej­en’ for­tæl­ler hi­sto­ri­en om den 14- åri­ge Maria og hen­des ek­stremt kon­ser­va­ti­ve ka­tol­ske fa­mi­lie, og in­struk­tø­ren sen­der den un­ge pi­ge i fod­spo­ret på Jesu vej til kor­set.

Maria er ved at fi nde sig selv i li­vet med en hård og do­mi­ne­ren­de mor, en vat­pik af en far, en syg lil­le­bror, et mø­de med en sød og nys­ger­rig jæv­nal­dren­de dreng, en be­un­dring af fa­mi­li­ens fran­ske au pair, Ber­na­det­te og ik­ke mindst den stren­ge ka­tol­ske kir­ke, dets bud­skab, præ­sten og so­ci­al kon­trol.

Fil­men er op­byg­get i 14 ka­pit­ler, som føl­ger Jesu gang mod sin kors­fæ­stel­se, og den in­dad­vend­te Maria fø­ler og tror, at hen­des opofrende skæb­ne er at spi­se og gø­re min­dre. Trods for­tæl­lin­gens al­vor træk­ker man in­di­mel­lem på smilebån­det, og de­butan­ten Lea van Ack­ens Maria er over­be­vi­sen­de godt spil­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.