Mystisk ulyk­ke

BT - - TV - THRIL­LER

En lil­le by i Ohio i 1979. Te­e­na­ge­ren Joe og hans ven­ner er ved at ind­spil­le en zom­bie­gy­ser på smal­fi lm til en fi lm­kon­kur­ren­ce, da de un­der op­ta­gel­ser­ne over­væ­rer en for­fær­de­lig og mystisk togu­lyk­ke. Et gi­gan­tisk god­stog bli­ver af­spo­ret, og no­get le­ven­de unds­lip­per det ha­va­re­re­de tog. Mi­li­tæ­ret duk­ker op på ulyk­kes­ste­det og mørklæg­ger si­tu­a­tio­nen med mas­siv til­ste­de­væ­rel­se. Jo­es far, der er po­li­ti­mand, får på for­nem­mel­sen, at no­get frem­med kan væ­re skyld i ulyk­ken, og sam­ti­dig vi­ser det sig, at bør­ne­nes læ­rer vid­ste no­get om, hvad der var om bord på to­get - og til­sy­ne­la­den­de af­spo­re­de to­get med sin bil . Joe og hans ven­ner sæt­ter sig for at fi nde ud af sandheden bag ulyk­ken - en sand­hed, der vi­ser sig at væ­re bå­de fan­ta­stisk og me­get far­lig. Snart er in­tet som før i de­res by! Fil­men er in­stru­e­ret af J. J. Abrams, et af ti­dens var­me­ste nav­ne i Hol­lywood, som en hyl­dest til Ste­ven Spi­el­berg- fi lm som ” E. T.” og ” Nær­kon­takt af tred­je grad”. J. J.

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Ky­le Chand­ler som Ja­ck­son Lamb, Jo­el Court­ney som Joe Lamb, AJ Mi­chal­ka som Jen Ka­z­nyk og Ron El­dard som Lou­is Dai­nard i J. J. Abrams sci­en­ce fi ction- thril­ler fra 2011. Fo­to: TV2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.