20 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LÆS ME­RE PÅ bt. dk/ sport SPOR­TEN

BT - - SPORTEN - KON­FLIKT Farzam Abol­hos­se­i­ni, Jo­han Lyng­holm faab@ spor­ten. dk jo­hp@ spor­ten. dk

En af fod­bold­lands­hol­dets stør­ste pro­fi ler ta­ger nu for al­vor bla­det fra mun­den i for­hold til kon­lik­ten mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen, der fort­sat ik­ke er nå­et til enig­hed om den øko­no­mi­ske ram­me for lands­hol­det.

På den ene si­de kræ­ver DBU, at spil­ler­ne går 17 pro­cent ned i løn, mens Spil­ler­for­e­nin­gen har spil­let ud med et mod­krav om fl ere pen­ge. Det har ført til en skyt­te­gravskrig, som tru­er med at spo­le­re næ­ste uges test­kam­pe mod USA og Frank­rig, hvis ik­ke par­ter­ne når frem til en aft ale in­den. Men nu har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg få­et nok. Kon­fl ik­ten skal lø­ses, ly­der det utå­l­mo d i g t fra den 19- åri­ge B a y e r n M ü n - chen- eje­de midt­ba­ne­spil­ler. » For mig per­son­ligt vil jeg al­drig no­gen­sin­de ta­ge hjem og spil­le på det dan­ske lands­hold, for­di jeg får 20.000 kro­ner me­re. Helt ær­ligt. Hvis de ( DBU, red.) sag­de til os, vi skul­le spil­le gra­tis mod USA og Frank­rig, hav­de jeg og­så gjort det, « si­ger Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg .

Op­sigtsvæk­ken­de

» Det er ik­ke pen­ge, der skal dri­ve glæ­den ved at re­præ­sen­te­re sit eget land. Det er hjer­tet, der skal dri­ve dig. Med al respekt sy­nes jeg, det er rig­tig dår­ligt for dansk fod­bold, at DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen er rø­get ud i så­dan en kon­fl ikt. Det gav­ner in­gen. Og i sid­ste en­de er pen­ge­ne ik­ke det værd. Vi vil jo ba­re ha­ve suc­ces i dansk fod­bold. «

Ud­mel­din­gen er op­sigtsvæk­ken­de midt i en kon­fl ikt­si­tu­a­tion, hvor lands­holds­spil­ler­ne har gjort me­get ud af at frem­stå som en sam­let fl ok over for DBU. Af sam­me grund er det kun med­lem­mer­ne af lands­hol­dets spil­ler­råd, an­fø­rer Da­ni­el Ag­ger, vi­ce­an­fø­rer Wil­li­am Kvist, Lars Ja­cob­sen og Chri­sti­an Erik­sen, der har ud­talt sig om kon­fl ik­ten på spil­ler­nes veg­ne. In­gen an­dre har få­et lov at si­ge no­get off ent­ligt, har det lydt over for pres­sen.

Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs ind­t­og på sce­nen kan der­for tol­kes som en be­gyn­den­de spræk­ke i sam­men­hol­det på spil­ler­si­den, men Augs­burg­spil­le­ren gør det klart, at han ik­ke øn­sker at gå imod lands­holdskam­me­ra­ter­ne, men ud­ta­ler sig på eg­ne veg­ne.

» Jeg stil­ler mig ik­ke imod hol­det, træ­ne­ren el­ler DBU. Men jeg sy­nes ba­re, vi skal ha­ve stop­pet det her pjat og få spil­let hol­det or­dent­ligt sam­men. Der ven­ter en så vig­tig kamp mod Ser­bi­en 13. ju­ni, som jeg al­le­re­de nu be­gyn­der at sæt­te mig op til, « ly­der det fra Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg.

» Kom nu, vi er nødt til at man­de os op og stå sam­men og ta­ge sut­ten ud af mun­den. Vi vil al­le sam­men til EM i Frank­rig. Vi må for­stå, at det li­ge nu ik­ke er tid til bar­ne­le­ge. Jeg sy­nes – med al respekt – at det er lidt use­ri­øst, « til­fø­jer han.

Fo­to: Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.