GOD, BED­RE BA

Lio­nel Mes­si og co. kør­te Man­che­ster Ci­ty i tun­ne­len med en 1- 0- sejr og er

BT - - SPORTEN - BYE BYE BRI­TAIN Sø­ren Hang­høj Kristensen shkr@ spor­ten. dk

CHAM­PIONS LE­AGUE

Mål: Raki­tic 1- 0 ( 31.)

FC Bar­ce­lo­na til kvart­fi na­ler­ne med sam­men­lagt 3- 1 Lio­nel Mes­si og FC Bar­ce­lo­na er klar til kvart­fi na­ler­ne i Cham­pions Le­ague eft er sam­men­lagt 3- 1 over de en­gel­ske me­stre, Man­che­ster Ci­ty .

På en­gelsk kan or­det ’ nut­meg’ be­ty­de to ting. Den ene er mu­skat­nød – den an­den tun­nel. Ik­ke en tun­nel af den slags, to­get kø­rer igen­nem på vej­en til Fyn, el­ler bi­len dyk­ker ned i på vej til Nør­re­sund­by. Nej, en af dem, der bli­ver råbt ’ nel­le’ eft er, når man ned­brudt og yd­my­get lig­ger på græs­ba­nen bag hal­len, ef­ter en af hol­dets bed­re spil­le­re har tril­let bol­den gen­nem be­ne­ne på én un­der en sen tors­dagstræ­ning i novem­ber.

I aft es blev der råbt ’ nut­meg’ og ’ nel­le’ på ca­ta­lansk. Fle­re gan­ge. Men især én står prin­tet klart ind i hukom­mel­sen hos de fl este, der over­væ­re­de gårs­da­gens an­den Cham­pions Le­ague- ot­ten­de­dels­fi na­le mel­lem FC Bar­ce­lo­na og Man­che­ster Ci­ty. Og må­ske især hos Ci­tys Ja­mes Mil­ner.

I 1. halv­leg af op­gø­ret på Camp Nou blev han – af ver­dens li­ge nu bed­ste fod­bold­spil­ler, Lio­nel Mes­si – ud­sat for den ul­ti­ma­ti­ve yd­my­gel­se. Der fi ndes per­fek­te storme og per­fek­te øje­blik­ke. Nu fi ndes og­så den per­fek­te tun­nel.

Helt ude ved si­de­linj­en la­ve­de Mes­si sin ge­ni­streg. En ge­ni­streg, der fi k selv en Bar­ce­lo­na- be­sø­gen­de og spio­ne­ren­de Pep Gu­ar­di­o­la til at gem­me an­sig­tet i hæn­der­ne i ren fryd og ekst­a­se. Sam­me fø­lel­ser gik igen på den elek­tro­ni­ske mo­tor­vej – in­ter­net­tet – hvor hor­net hav­de væ­ret i bund, hvis det var be­sat af rig­ti­ge bi­ler.

Tun­nel på en havfrue

» Lio­nel Mes­si kun­ne la­ve tun­nel på en havfrue « , lød én jo­ke på Twit­ter.

» Hvad er Lio­nel Mes­sis fa­vo­rit­kryd­de­ri? Nut­meg, selv­føl­ge­lig, « lød en an­den.

Og kam­pen? Nå ja, kam­pen var en un­der­hol­den­de fo­re­stil­ling med mas­ser af chan­cer. En af den slags kam­pe, hvor FC Bar­ce­lo­na be­vi­ste, at hol­det er til­ba­ge i den ab­so­lut­te top af eu­ro­pæ­isk fod­bold.

Spil­let var til ti­der for­mi­da­belt, og det sam­me var chan­ce­an­tal­let. Det blev dog ved det ene mål, som kro­a­ti­ske Ivan Raki­tic la­ve­de på et frækt lob eft er godt en halv ti­mes spil.

Det var den ene­ste gang, hol­det, der nu må be­teg­nes som en af Cham­pions Le­agu­es ab­so­lut­te top­fa­vo­rit­ter, for­må­e­de at pas­se­re ba­nens på aft enen bed­ste spil­ler, Ci­ty- ke­e­per Joe Hart. Med 0- 1- ne­der­la­get er Ever­ton i Eu­ro­pa Le­ague der­med det sid­ste en­gel­ske hold i de eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger. Ik­ke pran­gen­de for Pre­mi­er Le­ague, som i selv­for­stå­el­sen er ver­dens bed­ste liga.

Man­che­ster Ci­ty hav­de el­lers chan­cen for at brin­ge en smu­le spæn­ding ind i kam­pen, men Ser­gio Agüero brænd­te et straff es­park be­gå­et imod ham selv i det 78. mi­nut.

Sam­let var 1- 0 imid­ler­tid me­re end nok og gav der­med ca­ta­lo­ni­er­ne en per­fekt op­takt til søn­da­gens ’ El Clási­co’ mod Re­al Madrid hjem­me på Camp Nou. FC Bar­ce­lo­na ram­mer kvart­fi na­ler­ne med sam­let 3- 1 – og de ta­ger tun­ne­len der­hen.

TORS­DAG 19. MARTS 2015

1- 0 ly­der ik­ke af me­get, men Ci­ty var re­elt set sta­ti­ster - bort­set fra ke­e­per Joe Hart.

Fo­to: AFP/ Reu­ters/ EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.