URET TIK­KER FR

De kom­men­de re­ge­læn­drin­ger på fod­bol­dens trans­fer­mar­ked er den stør­ste bom­be un­der fod­bol­den si­den Bos­man- dom­men. Agent­bran­chen af­ven­ter DBU, men fryg­ter rag­na­rok på spil­ler­mar­ke­det

BT - - SPORTEN - HOVEDBRUD Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk

Ved ud­gan­gen af den­ne må­ned bli­ver fod­bold­ver­de­nens trans­fer­mar­ked ud­sat for en mar­kant om­vælt­ning. Her er det slut med fod­bol­da­gen­ter, som vi ken­der dem – som de ak­tø­rer, der hjæl­per klub­ber­ne med at fi nde og kø­be spil­le­re og ple­jer spil­ler­nes in­ter­es­ser og øko­no­mi­ske for­hold.

Agen­ter­ne skal nu hed­de ’ mel­lem­mænd’ og sta­dig va­re­ta­ge spil­ler­nes in­ter­es­se, men hvor­dan og på hvil­ket grund­lag står hen i det uvis­se. Det kan i vær­ste fald ska­de spil­ler­nes kon­trakt­li­ge sik­ker­hed og en­de op med ’ sla­ve­lig­nen­de’ kon­trak­ter mel­lem spil­le­re og mel­lem­mænd.

Reg­ler ik­ke på plads

For selv om FI­FA står bag re­ge­læn­drin­gen, har det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund valgt at ka­ste op­ga­ven med at ud­for­me de nye reg­ler ud til de na­tio­na­le fod­bol­dor­ga­ner, og selv om 1. april nær­mer sig med ha­sti­ge skridt, har Dansk Bold­spil- Uni­on ( DBU) end­nu ik­ke ce­men­te­ret de reg­ler, som de dan­ske mel­lem­mænd skal ar­bej­de un­der.

» Vi er så­dan lidt lø­ben­de holdt un­der­ret­tet af DBU, men der er in­gen, der med sik­ker­hed ved, hvor­dan de nye reg­ler kom­mer til at se ud. Det af­ven­ter vi sta­dig, « si­ger FI­FA- agent Al­lan Bak Jensen fra et af lan­dets før­en­de agent­fi rma­er Eli­te Con­sul­ting.

Net­op nav­ne­for­an­drin­gen fra ’ agent’ til ’ mel­lem­mand’ kan bli­ve et strids­punkt eft er før­ste april, da man i fod­bold­ver­de­nen ven­ter, at di­ver­se lyk­ke­rid­de­re vil for­sø­ge at over­ta­le spil­le­re til at se stort på de­res hid­ti­di­ge agen­taft aler un­der hen­vis­ning til, at aft aler­ne er ugyl­di­ge, når agen­ter­ne ik­ke læn­ge­re hed­der agen­ter.

» Vi har en klar for­vent­ning om, at de nu­væ­ren­de aft aler spil­le­re og agent imel­lem sta­dig vil gæl­de, men det vil da væ­re rart at få det of­fi ci­elt meldt ud for at und­gå, det bli­ver det re­ne vil­de ve­sten, « si­ger Al­lan Bak Jensen.

Pas på spil­ler­ne

Agent- kol­le­ga Ivan Marko Be­nes, der har væ­ret agent i me­re end 10 år, er på om­gangs­høj­de med Al­lan Bak Jensen.

» Jeg har hver­ken hørt me­re el­ler min­dre end de an­dre dan­ske agen­ter, men jeg hå­ber, at ven­te­ti­den be­ty­der, at DBU træff er de rig­ti­ge valg, « si­ger han.

Ivan Marko Be­nes for­står ik­ke, hvor­for FI­FA valg­te at drop­pe det ek­si­ste­ren­de re­gel­sæt. en ser­vi­et til et al­min­de­lig styk­ke pa­pir. Spil­ler­nes sik­ker­hed er det me­get vig­tigt, der kom­mer styr på, « si­ger Ivan Marko Be­nes og til­fø­jer.

» I vær­ste fald vil spil­ler­mar­ke­det se en mas­se men­ne­sker fra al­le mu­li­ge bran­cher uden for­stand på fod­bold og ju­ra kom­me ind i for­sø­get på at jag­te hur­ti­ge pen­ge. «

Op­løst agent­for­e­ning

Den dan­ske agent- mel­lem­mands­bran­che har i åre­vis væ­ret in­de på en gli­de­ba­ne. In­teres­se­or­ga­net Agent­for­e­nin­gen er som om­talt tid­li­ge­re af BT op­løst på grund af in­tern ue­nig­hed, og fl ere ak­tø­rer, der ar­bej­der uden om reg­ler­ne, er kom­met ind på det dan­ske mar­ked.

» Det er en ud­vik­ling, vi har set me­re og me­re. In­gen nævnt, in­gen glemt, men der er jo ik­ke rig­tigt gjort no­get ved dem, « si­ger den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Jo­hn Si­ve­bæk, der er blandt lan­dets før­ste li­cen­se­re­de agen­ter og ar­bej­der for agent­fi rma­et Pro XI.

Han var tid­li­ge­re for­mand for den kuld­sej­le­de agent­for­e­ning, og af­ven­ter med en vis spæn­ding den ud­vik­ling, som fod­bol­dens spil­ler­mar­ked kom­mer til at se.

» Det er ik­ke en kri­tik af DBU, men det er jo ik­ke så­dan, at vi, der fak­tisk be­ta­ler den kræ­ve­de for­sik­ring for at væ­re agen­ter, er ble­vet vold­somt og in­der­ligt ori­en­te­ret. Jeg fø­ler mig ret over­be­vist om, at de spil­le­re, der p. t. er re­præ­sen­te­ret af de vel­drev­ne agent­fi rma­er, kom­mer til at kø­re vi­de­re som hidtil, men el­lers kan man da godt fryg­te, at de næ­ste trans­fer­vin­du­er bli­ver et ge­de­mar­ked af folk, der vil ind og jag­te hur­ti­ge pen­ge med al­le mu­li­ge mær­ke­li­ge aft aler, og så står man med en for­vær­ring af den si­tu­a­tion, man øn­sker at und­gå. «

BT har væ­ret i di­a­log med DBU om den tidspres­se­de pro­blem­stil­ling, og til­ba­ge­mel­din­gen ly­der, at der ar­bej­des på høj­tryk for at fi nde en afk la­ring.

TORS­DAG 19. MARTS 2015

Fo­to: Iris

Sva­ge spil­le­re kan la­de sig over­ta­le til at ind­gå aft aler med mel­lem­mænd med ube­græn­set lø­be­tid – alt­så ’ sla­ve­kon­trak­ter’.

Mel­lem­mænd kan re­præ­sen­te­re og kræ­ve pen­ge for ar­bej­de af bå­de den kø­ben­de klub og den spil­ler, der skift er klub, hvil­ket kan ska­be tvivl om, hvis in­ter­es­se mel­lem­man­den re­elt tje­ner.

Et to­talt far­vel til re­gi­stre­ring, an­det end at man la­der sig re­gi­stre­re som mel­lem­mand, kan fø­re til et ’ tag- selv- bord’- mar­ked med ven­ne­tje­ne­ster, ræ­ve­ka­ger og bru­ne ku­ver­ter til føl­ge.

Et cen­tralt, juri­disk punkt bli­ver, om aft aler ind­gå­et før 1. april sta­dig vil væ­re gæl­den­de, når agent- tit­len er­stat­tes af ’ mel­lem­mandstit­len’. Som ud­gangs­punkt er en aft ale skre­vet på bag­si­den af en ba­ger­po­se gæl­den­de, men det ven­tes ud­for­dret af nye ’ mel­lem­mænd’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.