’’

BT - - SPORTEN - Al­lan Bak Jensen

Vi er så­dan lidt lø­ben­de holdt un­der­ret­tet af DBU, men der er in­gen, der med sik­ker­hed ved, hvor­dan de nye reg­ler kom­mer til at se ud. Det af­ven­ter vi sta­dig

» Jeg hå­ber ba­re, at DBU ta­ger de de­le fra det gam­le sy­stem, der fun­ge­re­de godt, med vi­de­re. For mig står spil­ler­nes sik­ker­hed og fri­hed helt cen­tralt, og eft er det gam­le sy­stem kan man som spil­ler mak­si­malt væ­re bun­det til sin re­præ­sen­ta­tions­aft ale med en agent i to år. Nu åb­nes der for, at spil­ler­ne kan væ­re bun­det til en agent på ube­stemt tid. Med­min­dre der skal ar­bej­des med nog­le helt snor­li­ge stan­dard­kon­trak­ter, kan man fo­re­stil­le sig et rent rag­na­rok af aft aler, der er skre­vet på alt fra

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.