REM MOD APRIL ’ Vi har ik­ke brudt reg­ler­ne’

BT - - SPORTEN - FOR­BE­RE­DEL­SE Sø­ren Sor­gen­fri

TORS­DAG 19. MARTS 2015

Fra agent til mel­lem­mand - her er kra­ve­ne

ssf@ spor­ten. dk

Vej­les tid­li­ge­re sport­s­chef Mads Bro Han­sen går ind i fod­bol­dens agent­bran­che i sam­ar­bej­de med hånd­bol­da­gent­fi rma­et CHJ Ma­na­ge­ment. Et fi rma der blandt an­dre tæl­ler den tid­li­ge­re lands­holds­spil­ler Lars Chri­sti­an­sen.

Det kun­ne man læ­se i Ugea­vi­sen i Kol­ding 4. marts, og her frem­går det, at fi rma­et med Mads Bro Han­sen om­bord har en aft ale med en unavn­gi­ven A- lands­holds­spil­ler gæl­den­de fra 1. april. Her æn­dres agen­treg­ler­ne, hvor­for man ik­ke læn­ge­re skal ha­ve en agent- li­cens, men blot re­gi­stre­res som ’ mel­lem­mand.’

Men da in­gen i det fi re mand sto­re fi rma har FI­FAs agent­li­cens el­ler er ad­vo­kat, må de ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt luk­ke aft aler om at re­præ­sen­te­re fod­bold­spil­le­re, hvor­for aft alen med den ano­ny­me A- lands­holds­spil­ler kan læ­ses som et brud på de reg­ler, der gæl­der frem til ud­gan­gen af marts.

Hen­sigt­ser­klæ­ring

Mads Bro Han­sen, har I over­t­rå­dt reg­ler­ne her?

» Nej, det har vi ik­ke. Vi har ik­ke en aft ale med den på­gæl­den­de spil­ler, men blot en hen­sigt­ser­klæ­ring om et sam­ar­bej­de gæl­den­de fra april, men der er in­tet skre­vet un­der. «

Det frem­går, at I har holdt mø­der med an­dre spil­le­re. Det kan tol­kes, som om I har hand­let i strid med reg­ler­ne, hvis dis­se spil­le­re har re­præ­sen­ta­tions­aft aler med an­dre agen­ter?

» Du kan væ­re helt ro­lig. Vi har kun snak­ket med spil­le­re uden agen­ter. «

Så I er der, hvor I har for­hørt jer rundt­om­kring og gør klar til at eff ek­tu­e­re in­ter­es­sen fra 1. april?

» Ja, det kan man si­ge. CHJ Ma­na­ge­ment har læn­ge gjort det godt på hånd­boldsi­den, nu skal vi ind og gø­re det sam­me på fod­bold­mar­ke­det, vi af­ven­ter ba­re de nye reg­ler. «

Tit­len som fod­bol­da­gent fal­der bort og er­stat­tes af be­teg­nel­sen ’ mel­lem­mand’. Det har FI­FA be­slut­tet i et for­søg på at kom­me lys­sky spil­ler­hand­ler til livs.

Hvor­dan reg­ler­ne for spil­ler­han­del re­elt bli­ver, står sta­dig hen i det uvis­se og er nu op til det en­kel­te na­tio­na­le fod­bold­for­bund at be­slut­te. Fod­bold­køb­mænd fryg­ter et rent rag­na­rok på spil­ler­mar­ke­det, hvor der blandt an­det åb­nes for, at fod­bold­spil­le­re kan bin­des til mel­lem­mænd på ’ liv­s­tids­kon­trak­ter’.

Agent- tit­len er­stat­tes af ’ mel­lem­mand’. For at bli­ve re­gi­stre­ret som ’ mel­lem­mand’ skal man ha­ve øko­no­mi­en i or­den og et up­let­tet ry - alt­så en ren straff eat­test.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.