AN­SAT SOM OP

Claus Bret­ton- Mey­er fik sit øn­ske op­fyldt, da Mor­ten Ol­sen selv an­non­ce­re­de sit stop. Nu er DBUs di­rek­tør nå­et langt i sit op­ryd­nings­ar­bej­de, men kan snart selv væ­re for­tid i dansk fod­bold

BT - - SPORTEN - KEN­DER DU TY­PEN? Sø­ren Klæ­strup skl@ spor­ten. dk

12 fy­rin­ger i DBU, et far­vel til bå­de A- land­stræ­ne­ren og as­si­sten­ten, en spa­reø­vel­se i mil­li­onklas­sen og en stor kon­flikt med lands­holds­spil­ler­ne.

Så­dan ly­der en del af op­gø­rel­sen over Claus Bret­tonMey­ers før­ste år i DBU- di­rek­tør­sto­len. Om­vælt­nin­gen har væ­ret mar­kant, det er gå­et stærkt, Bret­ton- Mey­er har travlt.

I er­hvervs­li­vet be­nyt­ter man sig af et sær­ligt, sel­vop­fun­det be­greb. En ny di­rek­tør med ho­ved­ren­gø­ring for øje og upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger med sig un­der ar­men kal­des for ’ op­ryd­de­ren’.

» Han er me­get al­min­de­lig i er­hvervs­li­vet, og DBU ad­skil­ler sig i prin­cip­pet ik­ke fra an­dre virk­som­he­der. Op­ryd­de­ren er ty­pisk kun i en virk­som­hed i en pe­ri­o­de på to til tre år, så ryk­ker de vi­de­re, « si­ger Hen­rik Ør­holst, re­dak­tør af VL Nyt, der ud­sen­des til net­vær­ket for dan­ske top­le­de­re.

Al­le­re­de i sin før­ste pe­ri­o­de i DBU gjor­de Claus Bret­ton- Mey­er det ty­de­ligt for al­le, at han ik­ke har til hen­sigt at væ­re di­rek­tør sam­me sted i læn­ge­re tid. Bret­ton- Mey­er er bedst, når no­get skal væk­stes el­ler la­ves om. Hel jord­nær drift er ik­ke hans stær­ke si­de, lød det.

Kul­tur­sam­men­stød

Og der er i den grad la­vet om og ryk­ket op i DBU. Un­der­vejs har op­ryd­nin­gen og omvælt­nin­ger­ne bragt Claus Bret­tonMey­er på kol­li­sions­kurs med sin for­gæn­ger, Jim Stjer­ne Han­sen, land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen og spil­ler­ne.

Det la­der ik­ke til at på­vir­ke DBU- di­rek­tø­ren, men i magt­ful­de kred­se i fod­bold­dan­mark ta­les der om, at Bret­ton- Mey­er har hand­let med man­gel på respekt og uden den til­stræk­ke­li­ge fin­ger­spids­for­nem­mel­se. Han er gå­et ef­ter bil­li­ge po­int i of­fent­lig­he­den, loy­a­le DBUan­sat­te er ufint of­ret, og der er lidt klod­s­ma­jor over ham. Læg der­til, at Bret­ton- Mey­er ik­ke for­står, at DBU ik­ke skal el­ler kan hånd­te­res som en nor­mal virk­som­hed.

De util­fred­se stem­mer er man­ge. In­gen øn­sker dog at træ­de frem til ci­tat. Men mon ik­ke Claus Bret­ton- Mey­er DBUs be­sty­rel­se gan­ske glim­ren­de ken­der til dem?

I be­sty­rel­sen har fo­kus net­op væ­ret på at op­nå mar­kan­te æn­drin­ger. Og det har man iføl­ge FC Kø­ben­havns tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør Car­sten V. Jensen så og­så få­et.

» DBUs be­sty­rel­se øn­sker sig for­an­dring og et nyt DBU og fandt Claus Bret­tonMey­er, som den mest kom­pe­ten­te til at lø­se op­ga­ven. DBU var na­tur­lig­vis helt be­vidst om Claus Bret­ton- Mey­ers mang­len­de ind­sigt i fod­bold­ver­de­nen og dens me­ka­nis­mer og så det må­ske end­da som en styr­ke, at han ik­ke var ’ tyn­get’ af en fod­bold­for­tid. DBU har få­et, hvad den søg­te, « si­ger Car­sten V. Jensen, der så tirs­da­gens pres­se­mø­de med Mor­ten Ol­sen, hvor land­stræ­ne­ren un­der­vejs ud­send­te sig­nal om, at han ik­ke stor­tri­ves un­der den nu­væ­ren­de DBU- di­rek­tør.

» Det er to kul­tu­rer, der er

BLÅ BOG

FUL­DE NAVN:

Claus No­el Bret­ton- Mey­er 24. de­cem­ber 1965

Of­fi­cer i for­sva­ret, HD og MBA fra CBS

FØDT: UD­DAN­NEL­SE: KAR­RI­E­RE: 2002- 07:

Re­gions­di­rek­tør i ana­ly­se­virk­som­he­den Ci­sion

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for TV2 Sport

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Eu­roAds Group

2007- 13:

2013- 14:

2014-:

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Dansk Bold­spilU­ni­on ( DBU) stødt sam­men, som jeg ser det. Der er helt grund­læg­gen­de for­skel­le på, hvor­dan Claus Bret­ton- Mey­er og Mor­ten Ol­sen ser op­ga­ven, de har for­an sig, og hvor­dan man ska­ber en stærk præ­sta­tions­grup­pe. Claus Bret­ton- Mey­er si­ger, de skal vin­de kam­pe og skal kva­li­fi­ce­re sig til slut­run­der, mens Mor­ten Ol­sen med eg­ne ord er til­hæn­ger af en kul­tur, der si­ger, vi kan, og vi vil, « ly­der det fra Car­sten V. Jensen.

Væk ef­ter to- tre år?

Før Claus Bret­ton- Mey­er til­t­rå­d­te som DBU- di­rek­tør sad Jim Stjer­ne Han­sen på sam­me post i 25 år. Godt nok var tit­len ge­ne­ral­se­kre­tær, men job­funk­tio­nen var den sam­me.

In­gen var i tvivl om, at Jim Stjer­ne Han­sen var DBU­mand helt ind til be­net. Sam­me fø­lel­se går Bret­ton- Mey­er ik­ke rundt med. For ham er DBU at be­trag­te som en virk­som­hed, og i den er han an­sat til at træf­fe be­slut­nin­ger, hvoraf fle­re af dis­se kan væ­re upo­pu­læ­re.

I den øje­blik­ke­li­ge kon­flikt mel­lem DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen sid­der Claus Bret­tonMey­er ved for­hand­lings­bor­det. Un­der­vejs har han fle­re gan­ge for­ladt for­hand­lin­ger, for­di han skul­le til­ba­ge til sit bag­land og sø­ge man­dat til at gå vi­de­re med spe­ci­fik­ke af­ta­ler. Det har skabt un­dren og ef­ter­ladt ind­tryk­ket af, at Bret­ton- Mey­er sty­res af be­sty­rel­sen og der­ef­ter sen­des til frontlinjen for at kæm­pe de be­skid­te kam­pe.

Det er præ­cis så­dan, det for­hol­der sig i man­ge stør­re virk­som­he­der, når op­ryd­de­ren ind­træ­der. Det bli­ver grimt og gør ondt i to til tre år, ind­til op­ga­ven er fuld­ført, og han for­la­der sin ar­bejds­gi­ver igen.

Så­dan kan Claus Bret­tonMey­ers plan og­så se ud, og mens han fuld­fø­rer den, ska­ber han en mas­se op­mærk­som­hed om­kring sin per­son i Dan­mark. Den slags hæm­mer hel­ler ik­ke, når der skal fin­des nye ud­for­drin­ger i frem­ti­den.

TORS­DAG 19. MARTS 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.