Tids­linje over Claus Bret­ton- Mey­ers før­ste

BT - - SPORTEN -

1. MARTS 2014:

Claus Bret­ton- Mey­ers før­ste ar­bejds­dag som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i DBU.

7. MARTS 2014:

Bret­tonMey­er fy­rer DBUs kom­mu­ni­ka­tions­chef igen­nem 22 år, Lars Be­rendt.

30. SEP­TEM­BER 2014:

Tu­ren er kom­met til eli­te­chef Jo­hn Helt og ud­vik­lings­chef Poul Gil­ling, der beg­ge af­ske­di­ges.

31. OK­TO­BER 2014:

DBU an­non­ce­rer, at den sæd­van­li­ge liga­lands­hold­s­tur i ja­nu­ar af spa­re­hen­syn drop­pes. Det sker, da­gen ef­ter at DBU har fy­ret ni me­d­ar­bej­de­re, hvil­ket brin­ger an­tal­let af af­ske­di­gel­ser op på 12.

8. NOVEM­BER 2014:

Fem da­ge før den vig­ti­ge EMkva­li­fi­ka­tions­kamp mod

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.