Med be­skid­te støv­ler

BT - - SPORTEN -

DA CLAUS BRET­TON- MEY­ER sent tirs­dag aft en var li­ve igen­nem i TV2 Nyhe­der­ne, lig­ne­de han ik­ke den mun­tre, over­skud­s­ag­ti­ge og re­k­la­mes­mar­te mand, han var, da han til­t­rå­d­te som ny di­rek­tør i DBU for lidt over et år si­den.

Det er må­ske at tol­ke for me­get på en mand, der næp­pe har so­vet me­get i lø­bet af de se­ne­ste for­hand­lings­præ­ge­de da­ge og næt­ter. Men DBU- di­rek­tø­ren lig­ne­de en ry­stet mand, som han stod dér på en vil­la­vej i Hel­lerup, mens han for­søg­te at for­kla­re, hvor­dan hans nøg­le­me­d­ar­bej­der – land­stræ­ne­ren – kun­ne si­ge op uden hans vi­den­de. HVIS CLAUS BRET­TON- MEY­ER – som Mor­ten Ol­sen vil­le si­ge det – vit­ter­ligt er en ry­stet mand, er der ik­ke no­get at si­ge til det. Han har haft et storm­fuldt år. En storm, di­rek­tø­ren vel at mær­ke selv har skabt.

Bret­ton- Mey­er har ik­ke ba­re ryd­det op i DBU. Han har gjort ho­ved­rent. Desvær­re hav­de den tid­li­ge­re sol­dat be­skid­te støv­ler, mens han løb rundt med gulv­klu­den i hån­den. Der er der­for sta­dig be­skidt i DBU – blot an­dre ste­der og på an­dre må­der, end før di­rek­tø­rens til­træ­del­se.

Claus Bret­ton- Mey­er har i vis­se til­fæl­de age­ret klod­set og uru­ti­ne­ret, men der er in­gen tvivl om, at han har væ­ret tro mod det mål, han sat­te sig, da han før­ste gang tog plads i Jim Stjer­ne Han­sens gam­le stol. Bret­ton- Mey­er vil­le væk fra det slid­te DBU- ima­ge og im­ple­men­te­re en ny tan­ke­gang i den grå bun­ker i Brønd­by. HVOR­NÅR ER HAN så fær­dig med det? Ja, med Mor­ten Ol­sens af­gang er han et godt styk­ke nær­me­re må­let. Og når først han når net­op må­let, er det langt­fra sik­kert, han bli­ver sid­den­de på po­sten så for­fær­de­lig me­get læn­ge­re.

Claus Bret­ton- Mey­er er ik­ke fod­bold­mand. Han har ik­ke le­gen med den lil­le run­de un­der hu­den, og han er ik­ke skabt til po­li­tik­ken og spil­let om­kring ’ det smuk­ke spil’. Sam­ti­dig har job­bet som di­rek­tør væ­ret hår­de­re, svæ­re­re og me­re kræ­ven­de end den tid­li­ge­re kon­ser­va­ti­ve by­rå­dskan­di­dat no­gen­sin­de har væ­ret i stand til at fo­re­stil­le sig.

Mit bud er der­for, at Claus Bret­tonMey­er al­le­re­de nu har tænkt de før­ste tan­ker om en exit- stra­te­gi. Men først vil han prø­ve at an­sæt­te en land­stræ­ner. Hvem vil – trods alt – ik­ke prø­ve det?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.