Dom­me­dag

BT - - SPORTEN - Fo­to: sportxpress

GRUND­SPIL­LET ER SLUT for hånd­bold­her­rer­ne, og det er nu, de rig­tig in­ter­es­san­te kam­pe ven­ter i slut­spil­let, hvor de ot­te bed­ste mand­ska­ber du­el­le­rer om fi re se­mi­fi na­le­bil­let­ter. Jeg har ta­get cen­sor- hat­ten på og kom­mer her med mit bud på en ka­rak­ter til al­le 14 hold i li­ga­en for de­res sam­le­de præ­sta­tion i grundspil let.

1. KIF Kol­ding Kø­ben­havn – 12

Topka­rak­ter til de for­sva­ren­de me­stre. Der er ik­ke så me­get at dis­ku­te­re. Al­de­les su­veræ­ne gen­nem he­le grund­spil­let, hvor et par ne­der­lag i de sid­ste run­der – eft er før­ste­plad­sen var sik­ret – ik­ke æn­drer på, at Bo Spel­ler­berg & co. til ful­de har le­vet op til for­vent­nin­ger­ne.

2. Aal­borg Hånd­bold – 10

I min op­tik er Aal­borgs spil­ler­ma­te­ri­a­le ik­ke det næst­bed­ste i li­ga­en, og træ­ner Jesper Jensen fortje­ner stor ros for at fø­re sit for­holds­vist un­ge mand­skab frem til en an­den­plads. Se­mi­fi na­le­bil­let­ten bør kom­me i hus i en på pa­pi­ret over­kom­me­lig slut­spils­pul­je.

3. Bjer­ring­bro- Sil­ke­borg – 10

Det be­gynd­te sløjt for BSV, men Pe­ter Breds­dor­ff - Lar­sens trop­per fi k – uden hjælp af stjer­nen Kri­sti­an Kjel­ling – ret­tet op på tin­ge­ne, og midtjy­der­ne en­der på en ab­so­lut god­kendt tred­je­plads.

4. Team Tvis Holste­bro – 7

Der har væ­ret for sto­re ud­s­ving hos ve­stjy­der­ne – spe­ci­elt i før­ste halv­del af sæ­so­nen. Men Klavs Bruun Jør­gen­sen har få­et sat me­re skik på trop­per­ne eft er VM- pau­sen, og Tvis- mand­ska­bet går ind i slut­spil­let i en god for­fat­ning.

5. Skjern Hånd­bold – 02

I for­hold til for­vent­nin­ger­ne har Skjern klart skuff et mest. Hol­det skal med det spil­ler­ma­te­ri­a­le væ­re so­le­klar førsteud­for­drer til KIF, men ve­stjy­der­ne har un­der­præ­ste­ret i stør­ste­delen af sæ­so­nen. Vi kan til­la­de os at for­ven­te, at hol­det step­per op i slut­spil­let.

6. HC Midtjyl­land – 7

Hat­ten af for opryk­ke­ren, som be­gynd­te helt frem­ra­gen­de, men blev med­gø­r­li­ge i takt med, at hol­det løb ind i et sandt ska­des­hel­ve­de. En plads i slut­spil­let er en fl ot præ­sta­tion af HCM, og hol­det fl ir­ter med 10- tal­let.

7. GOG – 7

Der var ik­ke me­get ’ Fyn er fi n’ over GOGs ind­led­ning på sæ­so­nen, hvor den syd­fyn­s­ke tra­di­tions­klub ik­ke kun­ne fi nde ni­veau­et. Hol­det slut­ter dog af med klar pil op på form­ba­ro­me­te­ret, og går ind i slut­spil­let som en drilsk mod­stan­der.

8. År­hus Hånd­bold – 4

Over­ra­sken­de at Erik Ve­je Ras­mus­sens sven­de først sik­re­de sig en plads i slut­spil­let i sid­ste spil­ler­un­de, men et grundspil med et ik­ke- ek­si­ste­ren­de bund­ni­veau har gjort tin­ge­ne svæ­re for År­hus.

9. Ri­be- Es­b­jerg – 7

Tog fu­sen på he­le li­ga­en fra sæ­son­start, men er da­let vold­somt i kva­li­tet, som sæ­so­nen er skre­det frem. Hel­heds­ind­tryk­ket er dog me­re end ac­cep­ta­belt.

10. Mors- Thy – 7

Egent­lig en god­kendt sæ­son af den nord­ve­stjy­ske fu­sions­klub. Slut­spil­let glip­pe­de i sid­ste run­de, men med tan­ke på trup­pens kva­li­tet er det svært at for­ven­te me­re end en 10.- plads.

11. Søn­derjy­ske – 4

Søn­derjy­ske var spå­et en plads i top- ot­te, men søn­derjy­der­ne ram­te al­drig rig­tig et sta­bilt højt ni­veau i den­ne sæ­son, og den nor­malt så stær­ke hjem­me­ba­ne, Skan­sen, har ik­ke gi­vet det nød­ven­di­ge po­in­tud­byt­te.

12. Lemvig- Thy­bor­øn – 7

Mis­sio­nen var at und­gå di­rek­te nedryk­ning, og Lemvig- Thy­bor­øn kom hur­tigt på be­ha­ge­lig af­stand af sid­ste­plad­sen.

13. Skan­der­borg Hånd­bold – 02

Mand­ska­bet fra 8660 har haft en dår­lig sæ­son og en­der over­ra­sken­de langt ne­de i ta­bel­len. Et hav af ska­der er en stor for­kla­ring på Skan­der­borgs dår­lig­dom, men det æn­drer ik­ke på et skuff en­de fa­cit.

De for­sva­ren­de me­stre fra KIF Kol­ding Kø­ben­havn får topka­rak­te­rer for en flot sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.