For­mel 1- grand­prix i Tys­kland afl yses

BT - - SPORTEN - F1 Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk Fo­to: Reu­ters

Det ty ske For­mel 1 Grand Prix er ble­vet afl yst.

Mens det ty­ske hold Mer­ce­des med ra­cer­kø­rer­ne Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg i spid­sen fuld­stæn­dig do­mi­ne­rer For­mel 1- spor­ten i dis­se år, bli­ver ty­ske­re med ben­zin i blo­det snydt for at se de­res hel­te i ak­tion på hjem­me­ba­ne. Ar­ran­gø­rer­ne af Tys­klands Grand Prix har nem­lig op­gi­vet at ar­ran­ge­re årets løb, som skul­le væ­re kørt i we­e­ken­den 17- 19. juli.

Det be­ty­der og­så, at de dan­ske­re, som hav­de over­ve­jet en ud­fl ugt til na­bo­lan­det for at føl­ge mo­tor­spor­tens fi ne­ste klas­se på nær­me­ste hold i som­mer­fe­ri­en, må læg­ge nye rej­se­pla­ner og se sig om eft er et al­ter­na­tiv.

Tid­li­ge­re har det væ­ret så­dan, at de ty­ske ra­cer­ba­ner Ho­ck­en­heim og Nür­bur­gring har af­vik­let For­mel 1- lø­bet på skift hvert an­det år. I år var det Nür­bur­grings tur, men der er kom­met nye eje­re, og for­hand­lin­ger­ne mel­lem dem og For­mel 1- pro­mo­tor Ber­nie Ec­c­le­sto­ne brød sam­men i lø­bet af vin­te­r­en. I ja­nu­ar sag­de Ec­c­le­sto­ne, at han i ste­det for­ven­te­de at la­ve en aft ale med Ho­ck­en­heim- ba­nens eje­re, men det er nu en­de­gyl­digt mis­lyk­ke­des.

Ti­den er lø­bet

Ho­ck­en­heim- bos­sen Ge­org Sei­ler for­kla­rer si­tu­a­tio­nen til bild. de:

» Vi har ik­ke læn­ge­re håb om, at For­mel 1- lø­bet bli­ver kørt her. Ti­den er lø­bet fra os, og hvis vi ar­ran­ge­re­de det al­li­ge­vel, vil­le det gå ud over kva­li­te­ten. «

Sei­ler me­ner, at den øko­no­mi­ske ri­si­ko vil­le væ­re for stor, for­di man er kom­met for sent i gang med bil­letsal­get, og for­sø­get på at fi nde en tred­je­part, som vil­le dæk­ke ri­si­ko­en, er mis­lyk­ke­des.

Det var vig­tigt at mel­de afl ys­nin­gen ud al­le­re­de nu. Hvis det var sket med min­dre end tre må­ne­der til den da­to, lø­bet skul­le væ­re kørt, vil­le det ty­ske grand prix iføl­ge reg­ler­ne au­to­ma­tisk væ­re ude­luk­ket fra næ­ste års For­mel 1- ka­len­der.

Sid­ste år var der 52.000 til­sku­e­re på plads til lø­bet på Ho­ck­en­heim.

I år bli­ver der slet ik­ke kørt For­mel 1 i Tys­kland. Lø­bet er af­lyst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.