Lands­holds­ba­ck ude med hjer­ne­rystel­se ’’

BT - - SPORTEN - PAU­SE Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk Per Albæk

Her­ning Blue Fox’ lands­holds­ba­ck Ras­mus Nielsen er ude i mindst to kam­pe med en min­dre hjer­ne­rystel­se eft er en så­kaldt ’ check­ing to the he­ad’ i den før­ste se­mi­fi - na­le­kamp tirs­dag mod Es­b­jerg Ener­gy.

» Der er en mu­lig­hed for, at han han spil­le tirs­dag, men li­ge nu skal han hvi­le, « si­ger Blue Fox’ og lands­hol­dets læ­ge, Per Albæk, til BT.

Midt i an­den pe­ri­o­de Her­ning Blue Fox’ lands­holds­ba­ck Ras­mus Nielsen må hol­de pau­se på grund af en hjer­ne­rystel­se. Fo­to: Jan Kors­gaard

Han føl­te sig okay og vil­le ger­ne ind igen, og vi aft al­te, at han kun­ne spil­le, hvis han ik­ke mær­ke­de no­get. Men eft er to skift fi k han kval­me og blev ta­get ud

blev Ras­mus Nielsen ramt hårdt i ho­ve­d­et af Anders Krogs­gaards skul­der i en si­tu­a­tion midt på isen.

Ras­mus Nielsen hav­de ik­ke set Es­b­jerg- ba­ck­en, som kom fra den blin­de vin­kel.

Grund­lag­de sejr i over­tal

Dom­mer­ne gav Anders Krogs­gaard en fem mi­nut­ters straf og game mi­scon­duct, og Blue Fox lag­de grun­den til 4- 2- sej­ren med to mål i over­tals­si­tu­a­tio­nen.

» Da Ras­mus kom ud i spil­ler­bok­sen, vir­ke­de han upå­vir­ket, kun­ne hu­ske alt og sva­re­de på al­le spørgs­mål. Han føl­te sig okay og vil­le ger­ne ind igen, og vi aft al­te, at han kun­ne spil­le, hvis han ik­ke mær­ke­de no­get. Men eft er to skift fi k han kval­me og blev ta­get ud, « si­ger Per Albæk.

» Han lig­ger der­hjem­me nu, og jeg skal tjek­ke ham igen i mor­gen. «

Den en­gel­ske top­sprin­ter Mark Ca­ven­dish fryg­ter Tin­koff- Saxos hur­ti­ge slo­vak, Pe­ter Sa­gan, i Mila­no- San Re­mo. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.