Ca­ven­dish fryg­ter Sa­gan i sæ­so­nens før­ste klas­si­ker

BT - - SPORTEN - RI­VA­LER Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

Med sej­re i Tour of Du­bai og Kuur­ne- Bruxelles- Kuur­ne er Mark Ca­ven­dish be­gyndt at vin­de cy­kel­løb igen. Søn­dag kø­res for­å­rets før­ste rig­ti­ge klas­si­ker, Mila­no- San­re­mo, og her er Bri­an Holm og Qui­ck Steps en­gel­ske trum­fk ort igen blandt fa­vo­rit­ter­ne. Men Ca­ven­dish fryg­ter især én ryt­ter: Tin­koff - Saxos slo­vaki­ske raket, Pe­ter Sa­gan.

Ca­ven­dish vandt det ita­li­en­ske løb, som ind­le­der klas­si­ker- sæ­so­nen, i sin de­but i lø­bet i 2009. Si­den har han fl ere gan­ge væ­ret tæt på – så­le­des og­så sid­ste år, hvor han blev num­mer fem.

Ca­ven­dish fi k en virus un­der et be­søg i Syd­afri­ka kort før eta­pe­lø­bet Tir­reno- Adri­a­ti­co, hvor han valg­te at stå af på den næst­sid­ste eta­pe for at re­sti­tu­e­re så godt som mu­ligt in­den for­å­rets før­ste ’ monu­ment’.

Man­ge kan vin­de

Der­for er han hel­ler ik­ke den sto­re fa­vo­rit i ’ La Pri­ma­ve­ra’, men han er helt sik­kert en af ryt­ter­ne, der har mu­lig­he­den for at stå øverst på skam­len søn­dag eft er­mid­dag.

» Der er en hånd­fuld fy­re, som har en chan­ce for at vin­de, men der er fl ere ryt­te­re end den hånd­fuld, som tror på de­res mu­lig­he­der, og det gør det an­der­le­des end et­hvert an­det løb, « si­ger han til cycling­news. com

Ale­xan­der Kri­stoff fra Ka­tusha- hol­det vandt lø­bet sid­ste år, og nord­man­den har al­le­re­de de­mon­stre­ret god form i år med en sejr på før­ste eta­pe i Pa­ris- Ni­ce, men han er ik­ke den ryt­ter, som Ca­ven­dish først tæn­ker på, når han skal næv­ne si­ne stær­ke­ste ri­va­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.