Løk­ke: Min søn bur­de ik­ke få SU

Hjem­me­bo­en­de stu­de­ren­de har be­hov for SU, me­ner Ven­stres for­mand

BT - - NYHEDER - Ka­ren Cle­ment Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UNØD­VEN­DIGT

Det er op til fa­mi­li­en og ik­ke sta­ten at sør­ge for, at ens børn får en ud­dan­nel­se. Så­dan lød bud­ska­bet fra Ven­stres for­mand Lars Løk­ke Ras­mus­sen, da han ons­dag be­søg­te Es­per­gær­de Gym­na­si­um. Det skri­ver Fre­de­riks­borg Amts Avis.

Der­for bur­de SU til hjem­me­bo­en­de drop­pes helt, lød det fra stats­mi­ni­ster­kan­di­da­ten, der dog un­der­stre­ge­de, at det er hans egen op­fat­tel­se, og ik­ke er et for­slag, der vil bli­ve gen­nem­ført.

Bli­ver ik­ke til no­get

» Det er min per­son­li­ge op­fat­tel­se. Så I kan sove ro­ligt om nat­ten. Det bli­ver nem­lig ik­ke til no­get. Men jeg me­ner, det er et mo­der­ne for­æl­dre­ansvar at sør­ge for at gi­ve si­ne børn en ud­dan­nel­se, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen iføl­ge Fre­de­riks­borg Amts Avis.

» Jeg har svært ved at se, hvor­for min søn, der går på HTX, skal ha­ve café­pen­ge, « sag­de han til gym­na­sie­e­le­ver­ne i Es­per­gær­de. Ven­stre har fl ere gan­ge væ­ret frem­me med ide­en om at skæ­re i de un­ges ’ ca­fe­pen­ge’. Pen­ge­ne bur­de iføl­ge Lars Løk­ke Ras­mus­sen hel­le­re bru­ges på bed­re un­der­vis­ning.

Helt til­ba­ge i 2003 var det på dags­or­de­nen, da der blev for­hand­let om SU, men det blev alt­så ik­ke til no­get. Og­så frem mod sid­ste valg lag­de VK- re­ge­rin­gen op til at skæ­re i SUen for hjem­me­bo­en­de.

Løk­ke ska­ber tvivl

Lars Løk­ke Ras­mus­sens di­ver­ge­ren­de mel­din­ger får So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer Ma­ja Pan­du­ro til at kri­ti­se­re ham for at ska­be tvivl om, hvad man kan for­ven­te af ham, hvis han vin­der Stats­mi­ni­ste­ri­et ved det kom­men­de valg.

» Når Lars Løk­ke går rundt på Chri­sti­ans­borg, si­ger han, at han ik­ke vil skæ­re i SUen, men når han står på et gym­na­si­um i Nord­s­jæl­land, vil han ger­ne. Det er klart, at det vil ram­me de fa­mi­li­er, der i for­vej­en har mindst. For os so­ci­al­de­mo­kra­ter er det en ker­ne­vær­di, at vi sik­rer ud­dan­nel­se til al­le uan­set pen­ge­pung, og det er det, Lars Løk­ke nu gør op med, « si­ger hun.

Den mak­si­ma­le SU, man kan få ud­be­talt som hjem­me­bo­en­de, er 2.935 kro­ner før skat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.