Frem­tids­sik­ret øko­no­mi

ME­NER

BT - - DEBAT -

Dansk øko­no­mi har det bed­re for hver dag, der går. Selv Na­tio­nal­ban­ken, der el­lers ik­ke er kendt for at ta­ge glæ­der­ne på forskud, har opju­ste­ret for­vent­nin­ger­ne til væk­sten her­hjem­me i in­de­væ­ren­de og kom­men­de år. MED TAN­KE PÅ, at et valg er un­der seks må­ne­der væk, er det næp­pe for me­get at til­la­de sig at ud­de­le en vel­ment for­ma­ning til po­li­ti­ker­ne gå­en­de på, at det er i op­gang­sti­der, de vær­ste re­for­mer gli­der bedst ned. For selv om lan­dets hus­hold­ning er i bed­re for­fat­ning end læn­ge - hvil­ket re­ge­rin­gen na­tur­ligt nok vil ta­ge an­sva­ret for - så skyl­des en del af op­tu­ren ude­frakom­men­de om­stæn­dig­he­der - hvil­ket op­po­si­tio­nen nok og­så skal få gjort op­mærk­som på. Men kro­ne­kur­sen, ren­ter­ne i Eu­ro­pa og olie­pri­sen er svæ­re at dik­te­re fra po­li­tisk hold, og der­for bør de tre fak­to­rer bru­ges til at sik­re dansk øko­no­mi frem­over. Det far­li­ge op­står, når man ta­ger så gavn­li­ge for­hold for den na­tio­na­le pen­ge­pung for giv­ne og ba­se­rer po­li­ti­ske mål­sæt­nin­ger på, at pen­ge­ne nok skal bli­ve hen­tet hjem, for­di det går godt i lan­de­ne rundt om Dan­mark.

Den de­mo­gra­fi ske ud­vik­ling gør, at vi bli­ver sta­dig fl ere æl­dre, hvil­ket be­ty­der øget pres på sy­ge­hu­se og ple­je­funk­tio­ner, sam­ti­dig med at den for­sør­gen­de del af be­folk­nin­gen bli­ver min­dre. Der­for er det af­gø­ren­de, at den re­ge­ring, der sid­der eft er sep­tem­ber, fort­sæt­ter det re­for­m­ar­bej­de, som Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) tog fat på eft er 00er­nes for­brugs­fest, og som Hel­le Thor­ning- Sch­midt ( S) har fort­sat i sin re­ge­rings­tid. DE FLE­STE DAN­SKE­RE fi k en dyr lek­tie, da bo­lig­bob­len brast og fi nanskri­sen sat­te ind. Der­for er man i færd med at be­ta­le af på gæld, mens pri­vat­for­bru­get hal­ter lidt, selv om der re­elt er pen­ge til me­re. Men be­lært af for­ti­den vil langt stør­ste­delen af hus­hold­nin­ger­ne ger­ne pol­stres lidt me­re. For­nuft igt. Lad en­de­lig den for­nuft væ­re en del af valg­kam­pen, selv om den øko­no­mi­ske kri­se lig­ner et over­stå­et ka­pi­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.