’’

BT - - NYHEDER - Me­ret­he Sta­ge­torn, for­sva­rer for den døm­te

Vi har tid­li­ge­re set sa­ger, hvor der er tre­fi­re dræb­te per­so­ner, og hvor der ik­ke er gi­vet en liv­s­tids­dom. Så rent juri­disk er det en me­get streng straf

Ad­vo­kat- morderen Jør­gen Saug­s­ted, 67, blev i går idømt liv­s­tid, li­ge­som han skal be­ta­le ca. 600.000 i er­stat­ning og af­kræ­ves yder­li­ge­re 2,3 mio. kr. ef­ter sit sky­de­ri i Fo­ged­ret­ten i Kø­ben­havn. Pri­vat­fo­to en over­sa­vet jag­trif­fel op af sin ta­ske og skød ef­ter sin tid­li­ge­re svi­ger­søn og hans ad­vo­kat. Den 31- åri­ge mand blev sår­et, mens hans ad­vo­kat, 57- åri­ge Anders Lind­holt, blev dræbt på ste­det.

Jør­gen Saug­s­ted for­tal­te un- der rets­sa­gen, hvor­dan han skød først sin svi­ger­søn og der­ef­ter ad­vo­ka­ten. En vi­deo og en lyd­op­ta­gel­se do­ku­men­te­rer he­le for­lø­bet og blev af­spil­let i ret­ten. Da svi­ger­søn­nen ik­ke dø­de, jag­te­de Jør­gen Saug­s­ted ham rundt i ret­ten og skød ef­ter ham, ind­til han til sidst løb tør for am­mu­ni­tion.

An­kla­ge­ren Stig Flei­s­cher kald­te i sin pro­ce­du­re Jør­gen Saug­s­ted for ’ iskold og ky­nisk’ og ar­gu­men­te­re­de for, at mor- fa­ren skul­le i fængsel på liv­s­tid. Han lag­de især vægt på, at dra­bet var plan­lagt, og at den til­tal­tes hen­sigt var at slå svi­ger­søn­nen ihjel.

Mor­fa­rens for­sva­rer Me­ret­he Sta­ge­torn lag­de ik­ke skjul på, at dra­bet og drabs­for­sø­get var nø­je plan­lagt, men hun men­te, at 14 års fængsel hav­de væ­ret pas­sen­de til hen­des 67- åri­ge kli­ent.

’ Kun ta­le om ét drab’

» Der er en stærk be­grun­del­se for min kli­ents dom, og man kan og­så hø­re på lyd­op­ta­gel­ser­ne, at det er en plan­lagt hand­ling, hvil­ket han selv har er­kendt. Selv om det ly­der ab­surd, når jeg si­ger det på den­ne må­de, så er der kun ta­le om ét drab. Vi har tid­li­ge­re set sa­ger, hvor der er tre- fi­re dræb­te per­so­ner, og hvor der ik­ke er gi­vet en liv­s­tids­dom. Så rent juri­disk er det en me­get streng straf, « sag­de Me­ret­he Sta­ge­torn til de frem­mød­te jour­na­li­ster ef­ter rets­mø­det.

Den 67- åri­ge ad­vo­kat- mor­der blev sam­ti­dig med liv­s­tids­dom­men og­så dømt til at be­ta­le er­stat­ning mv. på i alt næ­sten 600.000 kr. blandt an­det til den dræb­te ad­vo­kats ef­ter­lad­te. Des­u­den er der krav om yder­li­ge­re er­stat­ning på i alt ca 2,3 mio. kr. De krav skal Er­stat­ningsnæv­net nu ta­ge stil­ling til.

Den døm­te Jør­gen Saug­s­ted har ud­bedt sig 14 da­ge til at over­ve­je, om han vil an­ke liv­s­tids­dom­men til Østre Lands­ret. E47 E55

Den 67- åri­ge Jør­gen Saug­s­ted står op om mor­ge­nen på sin bopæl ved Has­lev og for­be­re­der sig til at ta­ge til Fo­ged­ret­ten i Kø­ben­havn med den jag­trif­fel, som han da­gen før har sa­vet lø­bet af.

En be­tjent rå­ber Jør­gen Saug­s­ted an i Ve­ster Vold­ga­de, mens han med en truk­ken tje­ne­stepi­stol for­an sig tru­er ham til at over­gi­ve sig og knæ­le, så han kan bli­ve lagt i hånd­jern. Da be­tjen­ten spør­ger, om man­dens rif­fel sta­dig er ladt, sva­rer han be­næg­ten­de. Ko­nen til den 67- åri­ge star­ter bi­len, og sam­men kø­rer de til det in­dre Kø­ben­havn, hvor man­den lidt ef­ter kl. 09.20 bli­ver sat af ved Vand­kun­sten. Til de til­ste­de­væ­ren­de po­li­ti­folk si­ger Jør­gen Saug­s­ted spon­tant li­ge ef­ter sin an­hol­del­se, at han hav­de skudt, for­di bar­ne­bar­nets samvær­s­sag var truk­ket så langt ud, at han ik­ke så an­den ud­vej. Hans dat­ter og ko­ne vid­ste an­gi­ve­ligt in­gen­ting om hans mord­plan, og til sidst hav­de det væ­ret hans plan at slå sig selv ihjel og­så, for­di han ik­ke vil­le i fængsel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.